Zamówienia Publiczne 2018

13.12.2018 - ZGOK/PN/70/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986)

Usługa rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 przyjmowanych w ZUOK w Olsztynie 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 13.12.2018

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 21.12.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 02.01.2019 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

05.12.2018 - ZGOK/PN/59/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986)

Wynajem i serwis odzieży roboczej i ochronnej dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 05.12.2018

IDW

OPZ

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - uwzględniający zmiany SIWZ z 13.12.2018

Załącznik nr 1A - Formularz rzeczowo-cenowy 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

Odpowiedź z dnia 11.12.2018 na pytania Wykonawcy z dnia 10.12.2018 (Zestaw nr 1)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 11.12.2018 

Odpowiedzi z dnia 13.12.2018 na pytania Wykonawcy z dnia 10.12.2018 (Zestaw nr 2)

Odpowiedzi z dnia 13.12.2018 na pytania Wykonawcy z dnia 11.12.2018 (Zestaw nr 3)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13.12.2018 

Informacja z otwarcia ofert - 18.12.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 03.01.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.12.2018 - ZGOK/PN-R/67/2018

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986)

Dostawy części zamiennych (taśm i części gumowych) do instalacji ZUOK w Olsztynie oraz świadczenie usług serwisowych i usuwania awarii
 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.12.2018

IDW

Projekt umowy ramowej

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załączniki nr 1A-1F - Formularze cenowe – szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla każdej części zamówienia)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Umowa powierzenia danych osobowych

Załącznik nr 5 - Wzór zapytania dot. realizacji zamówienia wykonawczego

Załącznik nr 6 - Protokół Odbioru Zamówienia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

Odpowiedź z dnia 14.12.2018 na pytanie Wykonawcy z dnia 14.12.2018 (Zestaw nr 1)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 14.12.2018 

Odpowiedź z dnia 18.12.2018 na pytanie Wykonawcy z dnia 18.12.2018 (Zestaw nr 2)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 18.12.2018 

Informacja z otwarcia ofert - 21.12.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 08.01.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

30.11.2018 - ZGOK/PN/66/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986)

Modernizacja systemu automatycznego załadunku komór biosuszenia TEG na terenie ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 30.11.2018

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 07.12.2018 

IDW

OPZ

Zmiana SIWZ (dot. zamieszczenia załączników do OPZ) - 10.01.2019

Załączniki do OPZ

Projekt umowy

Poprawienie omyłki edycyjnej w Projekcie umowy - 10.01.2019

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz usług

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 11.12.2018 na pytania Wykonawcy z dnia 08.12.2018 (Zestaw nr 1) oraz zmiana SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 13.12.2018 na pytanie Wykonawcy z dnia 10.12.2018 (Zestaw nr 2) oraz zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13.12.2018

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 13.12.2018 na pytanie Wykonawcy z dnia 13.12.2018 (Zestaw nr 3)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 21.12.2018

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 21.12.2018 na pytanie Wykonawcy z dnia 17.12.2018 (Zestaw nr 4)

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 11.01.2019 na pytanie Wykonawcy z dnia 10.01.2019 (Zestaw nr 5-zmiana SIWZ)

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 17.01.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 14.01.2019 (Zestaw nr 6)

Zmiana SIWZ z dnia 18.01.2019

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 18.01.2019

Informacja z otwarcia ofert - 24.01.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 15.02.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.11.2018 - ZGOK/PN/61/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986)

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku socjalnego na terenie ZUOK w Olsztynie 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 14.11.2018

IDW

OPZ

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (uwzględniający zmiany z dnia 03.12.2018)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (uwzględniający zmiany z dnia 03.12.2018)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (uwzględniający zmiany z dnia 03.12.2018)

Załącznik nr 4 - Wykaz usług

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 20.11.2018

Zmiana siwz - 20.11.2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

Odpowiedź z dnia 29.11.2018 na pytanie Wykonawcy z dnia 22.11.2018 (Zestaw nr 1)

Odpowiedź z dnia 29.11.2018 na pytanie Wykonawcy z dnia 22.11.2018 (Zestaw nr 2)

Załączniki do Zestawu nr 2 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 03.12.2018 - TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zmiana SIWZ z dn. 03.12.2018 

Informacja z otwarcia ofert - 06.12.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 17.12.2018

Zawiadomienie o powtórzeniu czynności oceny ofert - 16.01.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.11.2018 - ZGOK/PN/60/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986)

Wykonanie dokumentacji projektowej dwustanowiskowego warsztatu wraz z utwardzeniem placu manewrowego na terenie ZUOK w Olsztynie  

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 14.11.2018

IDW

OPZ

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (uwzględniający zmiany z dnia 03.12.2018)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  (uwzględniający zmiany z dnia 03.12.2018)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz usług

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 20.11.2018

Zmiana siwz - 20.11.2018

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 03.12.2018 - TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zmiana SIWZ z dn. 03.12.2018 

Informacja z otwarcia ofert - 06.12.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 17.12.2018

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

07.11.2018 - ZGOK/PN/59/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986)

Usługi sprzątania w pomieszczeniach biurowych i zapleczu socjalnym ZUOK w Olsztynie 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 07.11.2018

IDW

OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz środków czystości 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

Odpowiedzi z dnia 09.11.2018 na pytania Wykonawcy z dnia 08.11..2018 (Zestaw nr 1)

Odpowiedź z dnia 28.11.2018 na pytanie Wykonawcy z dnia 28.11.2018 (Zestaw nr 2)

Odpowiedź z dnia 29.11.2018 na pytanie Wykonawcy z dnia 28.11.2018 (Zestaw nr 3)

Informacja z otwarcia ofert - 30.11.2018 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 31.12.2018

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31.10.2018 - ZGOK/PN/57/2018

 

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986)

 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o  kodzie 20 01 32

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 31.10.2018 

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 09.11.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 30.11.2018

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.10.2018 - ZGOK/PN/55/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Usługa prowadzenia Stacji Przeładunkowej dla odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 oraz odpadów zielonych ulegających biodegradacji
o kodzie 20 02 01, poprzez przyjęcie tych odpadów i ich zagospodarowanie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 20.10.2018

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 26.11.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 18.12.2018

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.10.2018 - ZGOK/PN/54/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Odbiór i zagospodarowania odpadów o kodzie 17 09 04

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 17.10.2018 r. 

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 22.11.2018 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 21.12.2018

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.10.2018 - ZGOK/PN/53/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o  kodzie 20 01 11 (tekstylia)

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 17.10.2018 r. 

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 22.11.2018 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 11.12.2018

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.10.2018 - ZGOK/PN/52/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o  kodzie 17 01 07

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 17.10.2018 r. 

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

Odpowiedzi z dnia 23.10.2018 na pytania Wykonawcy z dnia 19.10.2018 (Zestaw nr 1)

Informacja z otwarcia ofert - 22.11.2018 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 20.12.2018

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.10.2018 - ZGOK/PN/50/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Dostawy oleju napędowego oraz roztworu mocznika w wodzie zdemineralizowanej (32,5%) dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 12.10.2018 r. 

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 19.11.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 07.12.2018 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.10.2018 - ZGOK/PN/47/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 03.10.2018 r. 

IDW

Projekt umowy

Projekt umowy uwzględniający zmiany wprowadzone do dnia 25.10.2018

Załącznik nr 3 do Umowy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Formularz oferty dla Części I

Formularz oferty dla Części II

Formularz oferty dla Części I - uwzględniający zmianę z 12.10.2018

Formularz oferty dla Części II - uwzględniający zmianę z 12.10.2018

Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Zmiana SIWZ z dnia 12.10.2018

Odpowiedź z dnia 25.10.2018 na pytania Wykonawcy z dnia 15.10.2018 oraz zmiana SIWZ (Zestaw nr 1)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 25.10.2018

Informacja z otwarcia ofert - 13.11.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 29.11.2018

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

02.10.2018 - ZGOK/PN/44/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne), powstających w ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 02.10.2018 r. 

IDW

Projekt umowy

Załącznik nr 3 do Umowy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Formularz oferty

Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 07.11.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 29.11.2018

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.10.2018 - ZGOK/PN/48/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.10.2018

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

Odpowiedź z dnia 05.10.2018 na pytanie Wykonawcy z dnia 05.10.2018 (Zestaw nr 1)

Informacja z otwarcia ofert - 09.10.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 19.11.2018 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

09.08.2018 - ZGOK/PN/37/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Dostawa czołowej ładowarki kołowej z ramą przegubową 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 09.08.2018 r. 

IDW

OPZ

OPZ uwzględniający zmiany z dnia 29.08.2018 i 06.09.2018

Projekt umowy

Projekt umowy uwzględniający zmiany z dnia 30.08.2018 

Projekt umowy uwzględniający wszystkie zmiany

Załącznik nr 5 do Umowy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Formularz oferty

Formularz specyfikacji technicznej 

Formularz specyfikacji technicznej uwzględniający zmiany z dnia 29.08.2018

Formularz specyfikacji technicznej uwzględniający zmiany z dnia 29.08.2018 i 06.09.2018

Formularz warunków serwisu 

Wykaz dostaw 

Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

Odpowiedź z dnia 29.08.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 27.08.2018 r. (Zestaw nr 2)

Odpowiedź z dnia 30.08.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 23.08.2018 r. (Zestaw nr 1)

Odpowiedź z dnia 30.08.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 29.08.2018 r. (Zestaw nr 3)

Odpowiedzi z dnia 06.09.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 03.09.2018 r. (Zestaw nr 4) + zmiana SIWZ (w tym termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia przekazana do UPUE  w dniu 06.08.2018 r.

Odpowiedzi z dnia 06.09.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 05.09.2018 r. (Zestaw nr 5) +zmiana SIWZ

Odpowiedzi z dnia 06.09.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 06.09.2018 r. (Zestaw nr 6)

Odpowiedzi z dnia 10.09.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 10.09.2018 r. (Zestaw nr 7) + zmiana SIWZ (w tym termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia przekazana do UPUE  w dniu 10.08.2018 r.

Odpowiedzi z dnia 24.09.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 21.09.2018 r. (Zestaw nr 8) + zmiana SIWZ (w tym termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia przekazana do UPUE w dniu 24.09.2018 (termin składania ofert)

 

Informacja z otwarcia ofert - 03.10.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 21.11.2018 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________