Zamówienia Publiczne 2020

18.12.2020 - ZGOK/PN/117/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Naprawy bieżące zestawów hakowych (Scania/Wielton) wraz z wykonywaniem przeglądów okresowych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych - 18.12.2020

IDW

Projekt umowy

Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 07.01.2021

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 21.01.2021

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.12.2020 - ZGOK/PN/116/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego o kodach 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16 z ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 18.12.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

Załącznik do umowy - przyjęcie zewnętrzne 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO 

Załącznik nr 5 - Link do postępowania oraz ID postępowania

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 18.12.2020
 
Informacja z otwarcia ofert - 20.01.2021

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.12.2020 - ZGOK/PN/115/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 20 01 28 i 20 01 27* (farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice)

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 18.12.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie BDO w zakresie pośrednictwa w obrocie odpadami  

Załącznik nr 6 - Link do postępowania oraz ID postępowania

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 18.12.2020
 
Informacja z otwarcia ofert - 20.01.2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.12.2020 - ZGOK/PN/114/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Usługa prowadzenia Stacji Przeładunkowej dla odpadów ulegających biodegradacji o kodach 20 02 01 i 20 01 08, poprzez przyjęcie tych odpadów i ich zagospodarowanie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 18.12.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO 

Załącznik nr 5 - Link do postępowania oraz ID postępowania

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 18.12.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 04.01.2021

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 04.01.2021 na pyt. Wykonawcy z dn. 31.12.2020 - Zestaw nr 1 oraz zmiana SIWZ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.12.2020 - ZGOK/PN/113/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 18.12.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - dla Część I

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - dla Część  II

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO Wykonawcy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie BDO Podwykonawcy

Załącznik nr 6 - Link do postępowania oraz ID postępowania

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 18.12.2020
 
Odpowiedź Zamawiającego z dn. 30.12.2020 na pyt. Wykonawcy z dn. 29.12.2020 - Zestaw nr 1
 
Załącznik do Zestawu nr 1
 
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 18.01.2021 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Zmiana SIWZ z 18.01.2021 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.12.2020 - ZGOK/PN/111/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne z odpadów wielkogabarytowych) pochodzących z ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 09.12.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO 

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Załącznik nr 5 - Link do postępowania oraz ID postępowania 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 15.12.2020 na pyt. Wykonawcy z dn. 14.12.2020 - Zestaw nr 1

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 15.12.2020 na pyt. Wykonawcy z dn. 14.12.2020 - Zestaw nr 2

Zmiana SIWZ z 18.12.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 18.12.2020

Zmiana SIWZ z 21.12.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 22.12.2020

Zmiana SIWZ z 22.12.2020

Informacja z otwarcia ofert - 31.12.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania-07.01.2021

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.12.2020 - ZGOK/PN/110/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Wynajem sprzętu z obsługą, odbiór i zagospodarowanie frakcji podsitowej 0-60 mm (kod 19 12 12) z odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 04.12.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO 

Załącznik nr 5 - Wykaz usług 

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja z otwarcia ofert - 17.12.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 13.01.2021

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.11.2020 - ZGOK/PN/108/2020/2021

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne, frakcja 150 mm, ilość: do 20.000 Mg) pochodzących z ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 20.11.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO 

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z przekazana do UPUE  w dn. 02.12.2020 (termin składania i otwarcia ofert)

Zmiana SIWZ z dnia 02.12 2020 (termin składania i otwarcia ofert)

 

Informacja o otwarcia ofert - 09.12.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 23.12.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.11.2020 - ZGOK/PN/109/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawa i montaż systemu wietrzenia galerii nad TEG hali Segmentu Biologicznego Przetwarzania przy wykorzystaniu istniejącej wentylacji pożarowej

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych - 17.11.2020

IDW

Projekt umowy

Umowa powierzenia

OPZ

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 27.11.2020 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ z dnia 27.11.2020 (termin składania i otwarcia ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 03.12.2020 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ z dnia 03.12.2020 (termin składania i otwarcia ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 09.12.2020 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ z dnia 09.12.2020 (termin składania i otwarcia ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 18.12.2020 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ z dnia 18.12.2020 (termin składania i otwarcia ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 29.12.2020 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ z dnia 29.12.2020 (termin składania i otwarcia ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 11.01.2021 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ z dnia 11.01.2021 (termin składania i otwarcia ofert)

Zmiana SIWZ z dnia 22.01.2021 (termin składania i otwarcia ofert, udostępnienie OPZ)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 22.01.2021 (termin składania ofert)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.11.2020 - ZGOK/PN/101/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych o kodzie 17 02 02

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 06.11.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO dot. uprawnień do przetwarzania/zbierania odpadów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie BDO dot. pośrednictwa w obrocie odpadami

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź z dnia 20.11.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 17.11.2020 - Zestaw nr 1

Załącznik do Zestawu nr 1 

 

Informacja z otwarcia ofert - 08.12.2020 r. 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 22.12.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.11.2020 - ZGOK/PN/100/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych o kodzie 17 02 03

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 06.11.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO dot. uprawnień do przetwarzania/zbierania odpadów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie BDO dot. pośrednictwa w obrocie odpadami

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź z dnia 20.11.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 17.11.2020 - Zestaw nr 1

Załącznik do Zestawu nr 1 

 

Informacja z otwarcia ofert - 08.12.2020 r. 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 23.12.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.11.2020 - ZGOK/PN/99/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80 - papa odpadowa

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 06.11.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla Części I

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla Części II

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO dot. uprawnień do przetwarzania/zbierania odpadów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie BDO dot. pośrednictwa w obrocie odpadami

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź z dnia 17.11.2020 na pytanie Wykonawcy z dnia 12.11.2020 - Zestaw nr 1 oraz zmiana SIWZ 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 17.11.2020

Odpowiedź z dnia 20.11.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 17.11.2020 - Zestaw nr 2

Załącznik do Zestawu nr 2 

 

Informacja z otwarcia ofert - 08.12.2020 r. 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 23.12.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.11.2020 - ZGOK/PN/98/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych o kodzie 17 09 04

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 04.11.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla Części I

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla Części II

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO dot. uprawnień do przetwarzania/zbierania odpadów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie BDO dot. pośrednictwa w obrocie odpadami

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź z dnia 20.11.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 18.11.2020 - Zestaw nr 2

Załącznik do Zestawu nr 2 - zdjęcia odpadów 

Odpowiedź z dnia 20.11.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 17.11.2020 - Zestaw nr 1

 

Informacja z otwarcia ofert - 07.12.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 23.12.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.11.2020 - ZGOK/PN/97/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych o kodzie 17 01 01, 17 01 07, 17 01 02, 17 01 03 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 04.11.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO dot. uprawnień do przetwarzania/zbierania odpadów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie BDO dot. pośrednictwa w obrocie odpadami

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź z dnia 09.11.2020 na pytanie Wykonawcy z dnia 06.11.2020 - Zestaw nr 1

Zdjęcia odpadu 1, Zdjęcia odpadu 2, Zdjęcia odpadu 3, Zdjęcia odpadu 4

Odpowiedź z dnia 18.11.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 18.11.2020 - Zestaw nr 3

Odpowiedź z dnia 20.11.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 17.11.2020 - Zestaw nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert - 07.12.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 22.12.2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

02.11.2020 - ZGOK/PN/102/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i zaplecza socjalnego

w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (dalej: ZUOK) przy ul. Lubelskiej 53 w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych - 02.11.2020

IDW

OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ

Projekt umowy

Załącznik nr 3 do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych/ wykonywanych usług

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ z dn. 12.11.2020 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 12.11.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 12.11.2020.1

Zmiana SIWZ z dn. 17.11.2020 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 17.11.2020

Odpowiedź z dnia 18.11.2020 na pytanie Wykonawcy z dnia 09.11.2020 - Zestaw nr 1

Informacja z otwarcia ofert - 24.11.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 31.12.2020

Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty - 19.01.2021

______________________________________________________________________________________________________

30.10.2020 - ZGOK/PN/96/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 ze Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi gm. Mrągowo

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 30.10.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO dot. uprawnień do przetwarzania odpadów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie BDO dot. pośrednictwa w obrocie odpadami

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Załącznik nr 6 - Link do postępowania oraz ID postępowania 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 27.11.2020

Zmiana SIWZ z dnia 27.11.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 03.12.2020 na pyt. Wykonawcy z dn. 12.11.2020 - Zestaw nr 1

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 10.12.2020 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ z dnia 10.12.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 16.12.2020 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ z dnia 16.12.2020 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ z 18.12.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 18.12.2020

Zmiana SIWZ z 21.12.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 28.12.2020 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Zmiana SIWZ z 28.12.2020 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 04.01.2021 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Zmiana SIWZ z 04.01.2021 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 13.01.2021 na pyt. Wykonawcy z dn. 07.12.2020 - Zestaw nr 2

Informacja z otwarcia ofert - 19.01.2021

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30.10.2020 - ZGOK/PN/95/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 ze Stacji Przeładunkowej w Trelkowie gm. Szczytno

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 30.10.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO dot. uprawnień do przetwarzania odpadów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie BDO dot. pośrednictwa w obrocie odpadami

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Załącznik nr 6 - Link do postępowania oraz ID postępowania 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 27.11.2020

Zmiana SIWZ z dnia 27.11.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 03.12.2020 na pyt. Wykonawcy z dn. 12.11.2020 - Zestaw nr 1

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 10.12.2020 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ z dnia 10.12.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 16.12.2020 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ z dnia 16.12.2020 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ z 18.12.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 18.12.2020

Zmiana SIWZ z 21.12.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 28.12.2020 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Zmiana SIWZ z 28.12.2020 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 04.01.2021 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Zmiana SIWZ z 04.01.2021 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 13.01.2021 na pyt. Wykonawcy z dn. 07.12.2020 - Zestaw nr 2

Informacja z otwarcia ofert - 19.01.2021

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30.10.2020 - ZGOK/PN/94/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 ze Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi gm. Mrągowo w Medynach gm. Lidzbark Warmiński

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 30.10.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO dot. uprawnień do przetwarzania odpadów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie BDO dot. pośrednictwa w obrocie odpadami

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Załącznik nr 6 - Link do postępowania oraz ID postępowania 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 27.11.2020

Zmiana SIWZ z dnia 27.11.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 03.12.2020 na pyt. Wykonawcy z dn. 12.11.2020 - Zestaw nr 1

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 10.12.2020 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ z dnia 10.12.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 16.12.2020 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ z dnia 16.12.2020 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ z 18.12.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 18.12.2020

Zmiana SIWZ z 21.12.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 28.12.2020 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Zmiana SIWZ z 28.12.2020 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 04.01.2021 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Zmiana SIWZ z 04.01.2021 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 13.01.2021 na pyt. Wykonawcy z dn. 07.12.2020 - Zestaw nr 2

Informacja z otwarcia ofert - 19.01.2021

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.10.2020 - ZGOK/PN/92/2020/2021

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne, frakcja 150 mm, ilość: do 30 000 Mg) pochodzących z ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 21.10.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty z poprawioną omyłką edycyjną

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 22.10.2020
 
Zmiana SIWZ z dn. 22.10.2020
 
Odpowiedź z dnia 04.11.2020 na pytanie Wykonawcy z dnia 03.11.2020 - Zestaw nr 1
 
Odpowiedź z dnia 06.11.2020 na pytanie Wykonawcy z dnia 04.11.2020 - Zestaw nr 3
 
Zdjęcia do zestawu nr 3
 
Odpowiedź z dnia 18.11.2020 na pytanie Wykonawcy z dnia 03.11.2020 - Zestaw nr 2
 
 
 

Informacja z otwarcia ofert - 30.11.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 17.12.2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.10.2020 - ZAWIADOMIENIE O PROWADZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO

Zamawiający informuje o prowadzeniu dialogu technicznego na podstawie art. 31a - 31 c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

„Zaprojektowanie, wykonanie i eksploatację instalacji do stabilizacji frakcji podsitowej po biosuszeniu, kompostowanie odpadów selektywnie zebranych i unieszkodliwianie odpadów budowlanych”.

Ogłoszenie o dialogu technicznym 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego

Opis potrzeb i wymagań

Mapa poglądowa działek

Mapa projektowa działek

Wzór zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym

Załącznik nr 1 do zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym 

Klauzula informacyjna RODO dla Wykonawcy

Klauzula informacyjna RODO dla Osób kontaktowych

ZAŁĄCZNIKI W WERSJI EDYTOWALNEJ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 27.10.2020 na pytania Wykonawcy z dn. 23.10.2020 - Zestaw nr 1

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 28.10.2020 na pytania Wykonawcy z dn. 27.10.2020 - Zestaw nr 2

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 28.10.2020 na pytania Wykonawcy z dn. 27.10.2020 - Zestaw nr 3

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 28.10.2020 na pytania Wykonawcy z dn. 28.10.2020 - Zestaw nr 4

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.08.2020 - ZGOK/PN/67/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawa jednej czołowej ładowarki kołowej z ramą przegubową oraz czterech ładowarek teleskopowych dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 26.08.2020

IDW

Projekt umowy (uwzględniający wprowadzane zmiany)

Projekt umowy uwzględniający wszystkie wprowadzone zmiany

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

OPZ dla Części I (uwzględniający wszystkie wprowadzone zmiany)

OPZ dla Części II-V(uwzględniający wszystkie wprowadzone zmiany + uaktualnienie z dn. 22.12.2020)

OPZ dla Części II-V(uwzględniający wszystkie wprowadzone zmiany + uaktualnienie z dn. 11.12.2020)

OPZ dla Części II-V (uwzględniający wszystkie wprowadzone zmiany)

OPZ dla Części I (uwzględniający wprowadzane zmiany)

OPZ dla Części II-V (uwzględniający wprowadzane zmiany)

OPZ - ładowarka czołowa

OPZ - ładowarki teleskopowe

OPZ - ładowarki teleskopowe 31.08.2020 - - uwzględniający zmiany SIWZ z dn. 31.08.2020 r.

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla Części 1

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla Części 2-5

Załącznik nr 1a dla Części nr I (uwzględniający wszystkie wprowadzone zmiany)

Załącznik nr 1a dla Części nr II - V (wersja z 22.12.2020)

Załącznik nr 1a dla Części nr II - V (wersja z 14.12.2020)

Załącznik nr 1a dla Części nr II - V (uwzględniający wszystkie wprowadzone zmiany + uaktualnienie z dn. 11.12.2020)

Załącznik nr 1a dla Części nr II - V (uwzględniający wszystkie wprowadzone zmiany - poprawiony)

Załącznik nr 1a dla Części nr II-V (uwzględniający wszystkie wprowadzone zmiany)

Załącznik nr 1a - dla Części nr I (uwzględniający wprowadzane zmiany)

Załącznik nr 1a dla Części nr II - V (uwzględniający wprowadzane zmiany)

Załącznik nr 1a dla ładowarki czołowej

Załącznik nr 1a dla ładowarek teleskopowych

Załącznik nr 1a dla ładowarek teleskopowych - uwzględniający zmiany SIWZ z dn. 31.08.2020 r.

Załącznik nr 1B

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Załącznik nr 4 - Link do postępowania oraz ID postępowania 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 27.08.2020 

Zmiana SIWZ - 27.08.2020 

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 31.08.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 28.08.2020 - Zestaw nr 1 oraz zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 15.09.2020 (termin składania ofert)

Zmiana siwz (termin składania ofert) - 15.09.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 02.10.2020 (termin składania ofert)

Zmiana siwz (termin składania ofert) - 02.10.2020

Informacja dla Wykonawców z dnia 15.10.2020 

Zmiana siwz (termin składania ofert) - 21.10.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 21.10.2020 (termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 03.11.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 03.11.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 01.09.2020 - Zestaw nr 2 

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 03.11.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 03.09.2020 - Zestaw nr 3 oraz zmiana SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 03.11.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 03.09.2020 - Zestaw nr 4 oraz zmiana SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 03.11.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 03.09.2020 - Zestaw nr 5 oraz zmiana SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 03.11.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 07.09.2020 - Zestaw nr 6 oraz zmiana SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 03.11.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 07.09.2020 - Zestaw nr 7 oraz zmiana SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 03.11.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 07.09.2020 - Zestaw nr 8 oraz zmiana SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 03.11.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 07.09.2020 - Zestaw nr 9 oraz zmiana SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 03.11.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 14.09.2020 - Zestaw nr 10 oraz zmiana SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 03.11.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 30.10.2020 - Zestaw nr 11

Zmiana SIWZ z dn. 03.11.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 06.11.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 03.11.2020 - Zestaw nr 12

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 06.11.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 05.11.2020 - Zestaw nr 14

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 06.11.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 18.11.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 18.11.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 05.11.2020 - Zestaw nr 13 oraz zmiana SIWZ 

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 18.11.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 16.11.2020 - Zestaw nr 15

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 01.12.2020 na pytanie Wykonawcy z dnia 30.11.2020 - Zestaw nr 16

Zmiana SIWZ z dnia 01.12.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 01.12.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 01.12.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 01.12.2020 - Zestaw nr 17

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 11.12.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 10.12.2020 - Zestaw nr 18 (oraz zmiana SIWZ)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 11.12.2020

Zmiana SIWZ z 14.12.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 14.12.2020

Zmiana SIWZ z 18.12.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 18.12.2020

Zmiana SIWZ z 21.12.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 22.12.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 22.12.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 21.12.2020 - Zestaw nr 19 (oraz zmiana SIWZ)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 30.12.2020 (termin składania ofert)

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 30.12.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 30.12.2020 - Zestaw nr 20 (zmiana SIWZ-termin)

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 05.01.2021 na pyt. Wykonawcy z dnia 04.01.2021 - Zestaw nr 21

Doprecyzowanie odpowiedzi na Zestaw nr 21 - 08.01.2021

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 14.01.2021 na pyt. Wykonawcy z dn. 11.01.2021 - Zestaw nr 22 oraz zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 14.01.2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Wytworzył:
Udostępnił:
Agata Sowińska
(2019-01-07 14:42:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Beata Bagińska
(2021-01-22 11:34:01)