Zamówienia Publiczne 2020

06.08.2020 - ZGOK/NBO/51/2020

Negocjacje bez ogłoszenia o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne), powstających w ZUOK w Olsztynie

Informacja o złożonych ofertach - 06.08.2020

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.08.2020 - ZGOK/PN/57/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych o kodach 15 01 10*, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 29*, 20 01 30

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 03.08.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. BDO 

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.08.2020 - ZGOK/PN/56/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 99 - popiół 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 03.08.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. BDO 

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31.07.2020 - ZGOK/PN/55/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 31.07.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. BDO 

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31.07.2020 - ZGOK/PN/54/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 21* (lampy fluorescencyjne)

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 31.07.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. BDO 

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.07.2020 - ZGOK/PN/52/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 27.07.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. BDO 

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź z dnia 31.07.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 30.07.2020 - Zestaw nr 1

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.06.2020 - ZGOK/PN/50/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Przeprowadzenie szkoleń urzędników i nauczycieli w 37 gminach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach projektu "Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie" 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 22.06.2020

IDW 

OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ (termin składania ofert) - 02.07.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert) - 02.076.2020

Odpowiedź z dnia 08.07.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 30.06.2020 - Zestaw nr 1 + zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 08.07.2020

Informacja z otwarcia ofert - 15.07.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.06.2020 - ZGOK/PN/47/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawa i montaż systemu wietrzenia galerii nad TEG hali Segmentu Biologicznego Przetwarzania przy wykorzystaniu istniejącej wentylacji pożarowej 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 12.06.2020

IDW 

OPZ

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty uwzględniający zmiany z dnia 21.07.2020

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 - Wykaz osób 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ - 26.06.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 26.06.2020

Zmiana SIWZ (termin składania ofert) - 02.07.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert) - 02.07.2020

Zmiana SIWZ (termin składania ofert) - 09.07.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert) - 09.07.2020

Odpowiedź z dnia 21.07.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 20.07.2020 - Zestaw nr 1 + zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (w tym termin składania ofert) - 21.07.2020

Odpowiedź z dnia 29.07.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 28.07.2020 - Zestaw nr 2 + zmiana SIWZ

Zdjęcia do odp. nr 2 do zestawu nr 2

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert) - 29.07.2020

Zmiana siwz - 04.08.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 04.08.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.06.2020 - ZGOK/PN/48/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawa zamiatarki ciągnionej na potrzeby ZUOK w Olsztynie 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 10.06.2020

IDW 

OPZ

Załącznik do OPZ 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ - 17.06.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 17.06.2020

Odpowiedź z dnia 19.06.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 15.06.2020 - Zestaw nr 1 + zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 19.06.2020

Odpowiedź z dnia 25.06.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 24.06.2020 - Zestaw nr 2

Informacja z otwarcia ofert - 26.06.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 23.07.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.06.2020 - ZGOK/PN/45/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawa z montażem wiaty edukacyjnej w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej projektu "Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie" 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 04.06.2020

IDW 

OPZ

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ - 17.06.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 17.06.2020

Odpowiedzi z dn. 18.06.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 18.06.2020 (Zestaw nr 1 + zmiana SIWZ)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu  - 18.06.2020

Zmiana SIWZ - 25.06.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 25.06.2020

Informacja z otwarcia ofert - 29.06.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 09.07.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29.05.2020 - ZGOK/PN/42/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Transport odpadów o kodzie 19 12 10 na trasie Olsztyn-Karsy

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 29.05.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja z otwarcia ofert - 02.07.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 14.07.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25.05.2020 - ZGOK/PN/40/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne), powstających w ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 25.05.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja z otwarcia ofert - 25.06.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 08.07.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.05.2020 - ZGOK/PN/39/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne), powstających w ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 18.05.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 19.05.2020

Informacja z otwarcia ofert - 18.06.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 08.07.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.04.2020 - ZGOK/PN/28/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Kompleksowa inwestycja montażu systemu zasysającego wraz z systemem oczyszczania na terenie ZUOK Olsztyn

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 15.04.2020

IDW 

OPZ

Projekt umowy 

Projekt umowy uwzględniający zmiany siwz z dn. 11.05.2020

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty uwzględniający zmiany siwz z dn. 11.05.2020

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 - Wykaz osób 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź z dnia 21.04.2020 na wniosek Wykonawcy z dnia 21.04.2020 - Zestaw nr 3

Odpowiedź z dnia 23.04.2020 na wniosek Wykonawcy z dnia 17.04.2020 - Zestaw nr 1 + zmiana siwz (warunki i termin skł. ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 23.04.2020

Odpowiedź z dnia 27.04.2020 na wniosek Wykonawcy z dnia 27.04.2020 - Zestaw nr 11

Zmiana siwz z dn. 28.04.2020 (termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert) - 28.04.2020

Odpowiedź z dnia 30.04.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 30.04.2020 - Zestaw nr 12

Załączniki do Zestawu nr 12

Informacja z dnia 06.05.2020 o udostępnieniu poprawionych załączników do Zestawu nr 12

Poprawione załączniki do Zestawu nr 12 - 06.05.2020

Zmiana SIWZ z dn. 07.05.2020 (termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 11.05.2020

Zmiana siwz - 11.05.2020

Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja o zmianie klucza publicznego - 31.05.2020

Uaktualniony klucz publiczny do szyfrowania ofert

Odpowiedź z dnia 11.05.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 17.04.2020 - Zestaw nr 2

Odpowiedź z dnia 11.05.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 22.04.2020 - Zestaw nr 4

Odpowiedź z dnia 11.05.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 22.04.2020 - Zestaw nr 5

Załączniki do Zestawu nr 5

Odpowiedź z dnia 11.05.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 22.04.2020 - Zestaw nr 6

Odpowiedź z dnia 11.05.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 22.04.2020 - Zestaw nr 7

Odpowiedź z dnia 11.05.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 24.04.2020 - Zestaw nr 8

Odpowiedź z dnia 11.05.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 24.04.2020 - Zestaw nr 9

Odpowiedź z dnia 11.05.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 27.04.2020 - Zestaw nr 10

Odpowiedź z dnia 11.05.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 05.05.2020 - Zestaw nr 13

Zestaw nr 13 z uzupełnioną brakującą stroną nr 2 - 15.05.2020

Odpowiedź z dnia 19.05.2020 na pytanie Wykonawcy z dnia 12.05.2020 - Zestaw nr 14 (odpowiedź na pyt. nr 1)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (termin) - 19.05.2020

Odpowiedź z dnia 21.05.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 12.05.2020 - Zestaw nr 14 (odpowiedź na pyt. nr 2 i 3)

Załącznik do Zestawu nr 14

Odpowiedź z dnia 28.05.2020 na wniosek Wykonawcy z dnia 28.05.2020 - Zestaw nr 15 (wizja lokalna 29.05.2020)

Informacja z otwarcia ofert - 02.06.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.04.2020 - ZGOK/PN/24/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Wynajem sprzętu z obsługą, odbiór i zagospodarowanie frakcji podsitowej 0-60 mm (kod 19 12 12) z odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 09.04.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. wpisu do BDO

Załącznik nr 5 - Wykaz usług

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zmiana SIWZ - 07.05.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 07.05.2020 

Zmiana SIWZ - 29.05.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 29.05.2020 

Zmiana SIWZ - 23.06.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 23.06.2020 

Zmiana SIWZ - 13.07.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 13.07.2020 

Informacja o braku ofert - 31.07.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 03.08.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31.12.2019 - ZGOK/PN/95/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Naprawy  i przeglądy bram w ZUOK w Olsztynie i 3 Stacjach Przeładunkowych: w Medynach, Polskiej Wsi i Trelkowie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 31.12.2019

IDW 

Projekt umowy dla Części I

Projekt umowy dla Części II

Projekt umowy dla Części III

Projekt umowy dla Części IV

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

Opis Przedmiotu Zamówienia (dot. wszystkich części)

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1:

Formularz oferty  dla Części I

Formularz oferty  dla Części II

Formularz oferty  dla Części III

Formularz oferty  dla Części IV

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA ORAZ IN. INFORMACJE

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w BZP w dniu 07.01.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 07.01.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 03.01.2020  - Zestaw nr 1 oraz zmiana SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 13.01.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 13.01.2020  - Zestaw nr 2

Informacja z otwarcia ofert 15.01.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 17.01.2020

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.12.2019 - ZGOK/PN/70/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Wzmocnienie bazy surowcowej do produkcji paliwa alternatywnego poprzez rozbudowę Stacji Przeładunkowej ZGO w Piszu

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 13.12.2019

IDW 

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

Opis Przedmiotu Zamówienia

Projekt wykonawczy

Przedmiary i SST

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz robót

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA ORAZ IN. INFORMACJE

Zmiana SIWZ z dnia 10.01.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w BZP w dniu 10.01.2020

Zmiana SIWZ z dnia 20.01.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w dniu 20.01.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 05.02.2020  na pytania Wykonawcy z dnia 28.01.2020 - Zestaw nr 3 oraz zmiana SIWZ 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w BZP w dniu 05.02.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 05.02.2020  na pytania Wykonawcy z dnia 30.01.2020 - Zestaw nr 4

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 18.02.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 30.12.2019 - Zestaw nr 1 oraz zmiana SIWZ

Załączniki do Zestawu nr 1

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w BZP w dniu 18.02.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 26.02.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 14.01.2020 - Zestaw nr 2 oraz zmiana SIWZ

Załącznik do Zestawu nr 2 (dot. pyt. 28)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w BZP w dniu 26.02.2020

Informacja o przedłużeniu ważności warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla dz. 1149/38 zlokalizowanej w obrębie m. Pisz

Informacja z otwarcia ofert - 09.03.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 14.07.2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________