Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 4 pkt. 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym Rozporządzeniem – Administrator to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

ul. Lubelska 53 , 10-410 OLSZTYN, tel: 89 555 20 10, e-mail: zgok@zgok.olsztyn.pl

NIP 739-29-54-369, REGON 510734049, KRS 0000097877

Inspektor ochrony danych: Tomasz Hermann  e-mail: iod@zgok.olsztyn.pl

WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych Administrator Danych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa okres w jakim Państwa dane będą przetwarzane.

Państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • na podstawie uzyskanej od Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a),
 • w celu niezbędnym do realizacji umowy, która wiąże Państwa z Administratorem, lub działania niezbędne do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b),
 • ze względu na wymagania prawne, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator (art. 6 ust. 1 lit. c),
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią                      (art. 6 ust. 1 lit. f).

Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu  podejmowaniu decyzji w tym decyzji będących wynikiem  profilowania. Administrator nie będzie też przekazywał danych do państwa trzeciego lub innych organizacji międzynarodowych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie dla których jest on Administratorem.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej w warunkach przetwarzania danych osobowych a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBIE, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE:

 1. dostępu do danych osobowych (art.15)
 2. do sprostowania danych (art. 16)
 3. do usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17),
 4. do ograniczenia przetwarzania (art. 18)
 5. do przenoszenia danych osobowych (art. 20)
 6. do sprzeciwu (art. 21)
 7. do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania (art. 22)
 8. do zgłoszenia o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych (art. 33)

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt na wskazany adres poczty elektronicznej iod@zgok.olsztyn.pl

Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

 

 

Wytworzył:
Maxus
(2013-04-12)
Udostępnił:
Nosek Aleksandra
(2019-12-20 14:47:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Nosek Aleksandra
(2019-12-20 14:47:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki