Zamówienia archiwalne 2020

18.12.2020 - ZGOK/PN/116/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego o kodach 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16 z ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 18.12.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

Załącznik do umowy - przyjęcie zewnętrzne 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO 

Załącznik nr 5 - Link do postępowania oraz ID postępowania

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 12.03.2021 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.12.2020 - ZGOK/PN/114/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Usługa prowadzenia Stacji Przeładunkowej dla odpadów ulegających biodegradacji o kodach 20 02 01 i 20 01 08, poprzez przyjęcie tych odpadów i ich zagospodarowanie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 18.12.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - zawierający uaktualnione ilości

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO 

Załącznik nr 5 - Link do postępowania oraz ID postępowania

Załącznik nr 5 - Link do postępowania oraz ID postępowania - zmiana z dn. 01.03.2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 04.01.2021

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 04.01.2021 na pyt. Wykonawcy z dn. 31.12.2020 - Zestaw nr 1 oraz zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 02.02.2021

Zmiana SIWZ z dnia 02.02.2021

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 15.02.2021

Zmiana SIWZ z dnia 15.02.2021

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 01.03.2021 na pyt. Wykonawcy z dn. 01.03.2020 - Zestaw nr 3 oraz zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 01.03.2021

Informacja o zmianie załącznika nr 5 do IDW - 01.03.2021

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 09.03.2021 na pyt. Wykonawcy z dn. 09.03.2020 - Zestaw nr 4 oraz zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 09.03.2021

 

Informacja z otwarcia ofert - 16.03.2021

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 29.03.2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.12.2020 - ZGOK/PN/113/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 18.12.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - dla Część I

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - dla Część  II

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO Wykonawcy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie BDO Podwykonawcy

Załącznik nr 6 - Link do postępowania oraz ID postępowania

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

 
 
 

Zmiana SIWZ z 18.01.2021 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

 

Informacja z otwarcia ofert - 29.01.2021 r. 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 08.04.2021

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.11.2020 - ZGOK/PN/109/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawa i montaż systemu wietrzenia galerii nad TEG hali Segmentu Biologicznego Przetwarzania przy wykorzystaniu istniejącej wentylacji pożarowej

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych - 17.11.2020

IDW

Projekt umowy

Umowa powierzenia

OPZ

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 27.11.2020 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ z dnia 27.11.2020 (termin składania i otwarcia ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 03.12.2020 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ z dnia 03.12.2020 (termin składania i otwarcia ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 09.12.2020 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ z dnia 09.12.2020 (termin składania i otwarcia ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 18.12.2020 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ z dnia 18.12.2020 (termin składania i otwarcia ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 29.12.2020 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ z dnia 29.12.2020 (termin składania i otwarcia ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 11.01.2021 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ z dnia 11.01.2021 (termin składania i otwarcia ofert)

Zmiana SIWZ z dnia 22.01.2021 (termin składania i otwarcia ofert, udostępnienie OPZ)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 22.01.2021 (termin składania ofert)

 

Informacja z otwarcia ofert - 01.02.2021 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 23.03.2021

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.12.2020 - ZGOK/PN/117/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Naprawy bieżące zestawów hakowych (Scania/Wielton) wraz z wykonywaniem przeglądów okresowych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych - 18.12.2020

IDW

Projekt umowy

Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 07.01.2021

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 21.01.2021

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.12.2020 - ZGOK/PN/115/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 20 01 28 i 20 01 27* (farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice)

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 18.12.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie BDO w zakresie pośrednictwa w obrocie odpadami  

Załącznik nr 6 - Link do postępowania oraz ID postępowania

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30.10.2020 - ZGOK/PN/96/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 ze Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi gm. Mrągowo

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 30.10.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO dot. uprawnień do przetwarzania odpadów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie BDO dot. pośrednictwa w obrocie odpadami

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Załącznik nr 6 - Link do postępowania oraz ID postępowania 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 27.11.2020

Zmiana SIWZ z dnia 27.11.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 03.12.2020 na pyt. Wykonawcy z dn. 12.11.2020 - Zestaw nr 1

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 10.12.2020 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ z dnia 10.12.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 16.12.2020 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ z dnia 16.12.2020 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ z 18.12.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 18.12.2020

Zmiana SIWZ z 21.12.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 28.12.2020 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Zmiana SIWZ z 28.12.2020 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 04.01.2021 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Zmiana SIWZ z 04.01.2021 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 13.01.2021 na pyt. Wykonawcy z dn. 07.12.2020 - Zestaw nr 2

Informacja z otwarcia ofert - 19.01.2021

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 17.02.2021

Poprawienie omyłki w zawiadomieniu o rozstrzygnięciu postępowania - 19.02.2021

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30.10.2020 - ZGOK/PN/95/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 ze Stacji Przeładunkowej w Trelkowie gm. Szczytno

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 30.10.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO dot. uprawnień do przetwarzania odpadów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie BDO dot. pośrednictwa w obrocie odpadami

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Załącznik nr 6 - Link do postępowania oraz ID postępowania 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 27.11.2020

Zmiana SIWZ z dnia 27.11.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 03.12.2020 na pyt. Wykonawcy z dn. 12.11.2020 - Zestaw nr 1

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 10.12.2020 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ z dnia 10.12.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 16.12.2020 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ z dnia 16.12.2020 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ z 18.12.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 18.12.2020

Zmiana SIWZ z 21.12.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 28.12.2020 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Zmiana SIWZ z 28.12.2020 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 04.01.2021 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Zmiana SIWZ z 04.01.2021 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 13.01.2021 na pyt. Wykonawcy z dn. 07.12.2020 - Zestaw nr 2

Informacja z otwarcia ofert - 19.01.2021

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 25.02.2021

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30.10.2020 - ZGOK/PN/94/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 ze Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi gm. Mrągowo w Medynach gm. Lidzbark Warmiński

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 30.10.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO dot. uprawnień do przetwarzania odpadów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie BDO dot. pośrednictwa w obrocie odpadami

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Załącznik nr 6 - Link do postępowania oraz ID postępowania 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 27.11.2020

Zmiana SIWZ z dnia 27.11.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 03.12.2020 na pyt. Wykonawcy z dn. 12.11.2020 - Zestaw nr 1

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 10.12.2020 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ z dnia 10.12.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 16.12.2020 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ z dnia 16.12.2020 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ z 18.12.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 18.12.2020

Zmiana SIWZ z 21.12.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 28.12.2020 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Zmiana SIWZ z 28.12.2020 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 04.01.2021 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Zmiana SIWZ z 04.01.2021 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 13.01.2021 na pyt. Wykonawcy z dn. 07.12.2020 - Zestaw nr 2

Informacja z otwarcia ofert - 19.01.2021

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 26.02.2021

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.12.2020 - ZGOK/PN/111/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne z odpadów wielkogabarytowych) pochodzących z ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 09.12.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO 

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Załącznik nr 5 - Link do postępowania oraz ID postępowania 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 15.12.2020 na pyt. Wykonawcy z dn. 14.12.2020 - Zestaw nr 1

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.12.2020 - ZGOK/PN/110/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Wynajem sprzętu z obsługą, odbiór i zagospodarowanie frakcji podsitowej 0-60 mm (kod 19 12 12) z odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 04.12.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO 

Załącznik nr 5 - Wykaz usług 

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja z otwarcia ofert - 17.12.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 13.01.2021

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.11.2020 - ZGOK/PN/108/2020/2021

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne, frakcja 150 mm, ilość: do 20.000 Mg) pochodzących z ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 20.11.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO 

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z przekazana do UPUE  w dn. 02.12.2020 (termin składania i otwarcia ofert)

Zmiana SIWZ z dnia 02.12 2020 (termin składania i otwarcia ofert)

 

Informacja o otwarcia ofert - 09.12.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 23.12.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.11.2020 - ZGOK/PN/101/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych o kodzie 17 02 02

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 06.11.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO dot. uprawnień do przetwarzania/zbierania odpadów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie BDO dot. pośrednictwa w obrocie odpadami

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź z dnia 20.11.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 17.11.2020 - Zestaw nr 1

Załącznik do Zestawu nr 1 

 

Informacja z otwarcia ofert - 08.12.2020 r. 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 22.12.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.11.2020 - ZGOK/PN/100/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych o kodzie 17 02 03

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 06.11.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO dot. uprawnień do przetwarzania/zbierania odpadów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie BDO dot. pośrednictwa w obrocie odpadami

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź z dnia 20.11.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 17.11.2020 - Zestaw nr 1

Załącznik do Zestawu nr 1 

 

Informacja z otwarcia ofert - 08.12.2020 r. 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 23.12.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.11.2020 - ZGOK/PN/99/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 03 80 - papa odpadowa

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 06.11.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla Części I

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla Części II

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO dot. uprawnień do przetwarzania/zbierania odpadów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie BDO dot. pośrednictwa w obrocie odpadami

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź z dnia 17.11.2020 na pytanie Wykonawcy z dnia 12.11.2020 - Zestaw nr 1 oraz zmiana SIWZ 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 17.11.2020

Odpowiedź z dnia 20.11.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 17.11.2020 - Zestaw nr 2

Załącznik do Zestawu nr 2 

 

Informacja z otwarcia ofert - 08.12.2020 r. 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 23.12.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.11.2020 - ZGOK/PN/98/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych o kodzie 17 09 04

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 04.11.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla Części I

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla Części II

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO dot. uprawnień do przetwarzania/zbierania odpadów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie BDO dot. pośrednictwa w obrocie odpadami

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź z dnia 20.11.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 18.11.2020 - Zestaw nr 2

Załącznik do Zestawu nr 2 - zdjęcia odpadów 

Odpowiedź z dnia 20.11.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 17.11.2020 - Zestaw nr 1

 

Informacja z otwarcia ofert - 07.12.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 23.12.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.11.2020 - ZGOK/PN/97/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych o kodzie 17 01 01, 17 01 07, 17 01 02, 17 01 03 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 04.11.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO dot. uprawnień do przetwarzania/zbierania odpadów

Załącznik nr 5 - Oświadczenie BDO dot. pośrednictwa w obrocie odpadami

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź z dnia 09.11.2020 na pytanie Wykonawcy z dnia 06.11.2020 - Zestaw nr 1

Zdjęcia odpadu 1Zdjęcia odpadu 2Zdjęcia odpadu 3Zdjęcia odpadu 4

Odpowiedź z dnia 18.11.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 18.11.2020 - Zestaw nr 3

Odpowiedź z dnia 20.11.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 17.11.2020 - Zestaw nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert - 07.12.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 22.12.2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

02.11.2020 - ZGOK/PN/102/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i zaplecza socjalnego

w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (dalej: ZUOK) przy ul. Lubelskiej 53 w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych - 02.11.2020

IDW

OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ

Projekt umowy

Załącznik nr 3 do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych/ wykonywanych usług

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ z dn. 12.11.2020 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 12.11.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 12.11.2020.1

Zmiana SIWZ z dn. 17.11.2020 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 17.11.2020

Odpowiedź z dnia 18.11.2020 na pytanie Wykonawcy z dnia 09.11.2020 - Zestaw nr 1

Informacja z otwarcia ofert - 24.11.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 31.12.2020

Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty - 19.01.2021

______________________________________________________________________________________________________

21.10.2020 - ZGOK/PN/92/2020/2021

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne, frakcja 150 mm, ilość: do 30 000 Mg) pochodzących z ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 21.10.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty z poprawioną omyłką edycyjną

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja z otwarcia ofert - 30.11.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 17.12.2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

02.11.2020 - ZGOK/PN/103/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawa wraz z montażem opon do ładowarek Manitou MT625 dla ZGOK sp. z o.o.

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych - 02.11.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik nr 4 do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 09.11.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 10.11.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.10.2020 - ZGOK/PN/90/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Wynajem sprzętu z obsługą, odbiór i zagospodarowanie frakcji podsitowej 0–60 mm (kod 19 12 12) z odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 14.10.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO

Załącznik nr 5 - Wykaz usług

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty (aktualizacja z dn. 23.11.2020)

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA
 
 
 
 
 
 
 

 

Informacja z otwarcia ofert - 30.11.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 30.11.2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

07.08.2020 - ZGOK/PN/63/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 07.08.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla części 1

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla części 2

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla części 3

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla części 4

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. BDO 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. wpisu do BDO jako pośrednik w obrocie odpadami

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja z otwarcia ofert - 09.09.2020

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych - 16.10.2020 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 02.12.2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.10.2020 - ZGOK/PN/88/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne, frakcja 150 mm, ilość: do 20 000 Mg) pochodzących z ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 06.10.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja z otwarcia ofert - 06.11.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 13.11.2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.09.2020 - ZGOK/PN/74/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Transport odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne) na trasie Olsztyn - Czechowice-Dziedzice

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 16.09.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ -16.09.2020

Informacja z otwarcia ofert - 19.10.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 05.11.2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.09.2020 - ZGOK/PN/75/2020-cz.1/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne, frakcja 150 mm, ilość: do 7.000 Mg) pochodzących z ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 14.09.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja z otwarcia ofert - 15.10.2020 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 06.11.2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.09.2020 - ZGOK/PN/73/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Transport odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 na trasie Pisz - Olsztyn

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 11.09.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja z otwarcia ofert - 15.10.2020 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 02.11.2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.08.2020 - ZGOK/PN/64/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Emisja edukacyjnych spotów radiowych i telewizyjnych oraz przygotowanie i opublikowanie artykułów w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej projektu „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie”

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych - 17.08.2020

IDW

OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 19.08.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 18.08.2020 - Zestaw nr 1

Zmiana SIWZ z dn. 27.08.2020 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 27.08.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 03.09.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 18.08.2020 - Zestaw nr 2+ zmiana SIWZ

Protokół z postępowania - stan na dzień 03.09.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 03.09.2020

Informacja z otwarcia ofert - 09.09.2020

?Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 28.10.2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.08.2020 - ZGOK/PN/62/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów  kodzie 20 01 31* (leki przeterminowane), 20 01 32 (leki przeterminowane) i 20 01 99 ex (odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek).

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 10.08.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. BDO 

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 03.09.2020 

Zmiana SIWZ - 03.09.2020 

Informacja z otwarcia ofert - 11.09.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 28.10.2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.06.2020 - ZGOK/PN/47/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawa i montaż systemu wietrzenia galerii nad TEG hali Segmentu Biologicznego Przetwarzania przy wykorzystaniu istniejącej wentylacji pożarowej 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 12.06.2020

IDW 

OPZ

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty uwzględniający zmiany z dnia 21.07.2020

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 - Wykaz osób 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ - 26.06.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 26.06.2020

Zmiana SIWZ (termin składania ofert) - 02.07.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert) - 02.07.2020

Zmiana SIWZ (termin składania ofert) - 09.07.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert) - 09.07.2020

Odpowiedź z dnia 21.07.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 20.07.2020 - Zestaw nr 1 + zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (w tym termin składania ofert) - 21.07.2020

Odpowiedź z dnia 29.07.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 28.07.2020 - Zestaw nr 2 + zmiana SIWZ

Zdjęcia do odp. nr 2 do zestawu nr 2

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert) - 29.07.2020

Zmiana siwz - 04.08.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 04.08.2020

Informacja z otwarcia ofert - 07.08.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 05.11.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.09.2020 - ZGOK/PN/84/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 (RDF frakcja 30 mm) powstających w ZUOK w Olsztynie z odpadów komunalnych poprzez ich termiczne przekształcenie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 22.09.2020

SIWZ

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja o braku ofert - 23.10.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 26.10.2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.09.2020 - ZGOK/PN/83/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 (RDF frakcja 30 mm) powstających w ZUOK w Olsztynie z odpadów komunalnych poprzez ich termiczne przekształcenie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 22.09.2020

SIWZ

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja o braku ofert - 23.10.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 26.10.2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.09.2020 - ZGOK/PN/82/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 (RDF frakcja 30 mm) powstających w ZUOK w Olsztynie z odpadów komunalnych poprzez ich termiczne przekształcenie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 22.09.2020

SIWZ

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja o braku ofert - 23.10.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 26.10.2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.09.2020 - ZGOK/PN/81/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 (RDF frakcja 30 mm) powstających w ZUOK w Olsztynie z odpadów komunalnych poprzez ich termiczne przekształcenie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 22.09.2020

SIWZ

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie BDO

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja o braku ofert - 23.10.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 26.10.2020

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.09.2020 - ZGOK/PN/76/2020-cz.2/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne, frakcja 150 mm, ilość: do 8.000 Mg) pochodzących z ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 14.09.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 14.09.2020 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ (termin składania ofert) - 14.09.2020

Odpowiedź  Zamawiającego z dn. 01.10.2020 na pyt. Wykonawcy z dn. 14.09.2020 - Zestaw nr 1

Odpowiedź  Zamawiającego z dn. 02.10.2020 na pyt. Wykonawcy z dn. 01.10.2020 - c.d. do Zestawu nr 1

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 12.10.2020 na pyt. Wykonawcy z dn. 09.10.2020 - Zestaw nr 2

Informacja o braku ofert - 15.10.2020 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 19.10.2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.09.2020 - ZGOK/PN/72/2020   ZGOK/PN/77/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Transport odpadów komunalnych o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne) na trasie Olsztyn - Czechowice Dziedzice

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych - 11.09.2020

IDW

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty uwzgl. zmiany z dnia 15.09.2020

Załącznik nr 1 - Formularz oferty uwzgl. zmiany z dnia 15.09.2020 i poprawienie omyłki edycyjnej w dniu 16.09.2020

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ - 15.09.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 16.09.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 16.09.2020 - Zestaw nr 1 oraz zmiana siwz

Informacja z otwarcia ofert - 24.09.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 05.10.2020

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.09.2020 - ZGOK/PN/72/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Ubezpieczenie pojazdów użytkowanych przez ZGOK Sp. z o.o. 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych - 04.09.2020

IDW

OPZ

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Deklaracja fakultatywnych warunków ubezpieczenia

Załącznik nr 5 -  Formularz cenowy

Załącznik nr 6 - Wykaz pojazdów 

Załącznik nr 7 - Zaświadczenia o szkodowości 

Informacja z otwarcia ofert - 11.09.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 17.09.2020

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

02.09.2020 - ZGOK/PN/70/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Ubezpieczenie mienia ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie od zdarzeń losowych oraz od utraty zysku (Business Interruption)

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych - 02.09.2020

IDW

OPZ

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Deklaracja fakultatywnych warunków ubezpieczenia

Załącznik nr 4 - Deklaracja fakultatywnych warunków ubezpieczenia uwzględniająca zmianę z dn. 09.09.2020

Załącznik nr 5 -  Formularz cenowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ (poprawienie omyłki pisarskiej) - 03.09.2020

Zmiana SIWZ (termin składania ofert) - 07.09.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert) - 07.09.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 08.09.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 03.09.2020 - Zestaw nr 1 

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 08.09.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 04.09.2020 - Zestaw nr 3 

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 08.09.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 04.09.2020 - Zestaw nr 4

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 08.09.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 07.09.2020 - Zestaw nr 5

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 08.09.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 04.09.2020 - Zestaw nr 2

Zdjęcia

Załącznik do pytania nr 8

Protokół badania ochrony p.poż.

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 09.09.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 08.09.2020 - Zestaw nr 6 - zmiana SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 09.09.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 09.09.2020 - Zestaw nr 7

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 09.09.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 09.09.2020 - Zestaw nr 8 - zmiana SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 11.09.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 11.09.2020 - Zestaw nr 9 - zmiana SIWZ (termin skład. ofert)

Zmaiana Ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert) - 11.09.2020

Informacja z otwarcia ofert - 16.09.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 21.09.2020

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.08.2020 - ZGOK/ZO/66/2020

Postępowanie prowadzone w trybie ofertowym na podstawie wyłączenia ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.) - wyłączenie na podstawie art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a ustawy PZP

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy edukacyjnej w ramach projektu „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie”

Zaproszenie do składania ofert

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO Zaproszenia

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY ZAPROSZENIA

Informacja o zmianie terminu składania ofert - 24.08.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 23.09.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.08.2020 - ZGOK/PN/59/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z przetwarzania mechanicznego odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 10.08.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty uwzględniającą zmianę SIWZ z dn. 24.08.2020 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty uwzględniającą zmianę SIWZ z dn. 24.08.2020 i 28.08.2020

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 24.08.2020 

Zmiana SIWZ - 24.08.2020 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 28.08.2020

Zmiana SIWZ - 28.08.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 08.09.2020

Zmiana SIWZ - 08.09.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 15.09.2020

Zmiana SIWZ - 15.09.2020

Informacja z otwarcia ofert - 25.09.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 07.10.2020

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.06.2020 - ZGOK/PN/50/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Przeprowadzenie szkoleń urzędników i nauczycieli w 37 gminach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach projektu "Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie" 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 22.06.2020

IDW 

OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ (termin składania ofert) - 02.07.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert) - 02.076.2020

Odpowiedź z dnia 08.07.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 30.06.2020 - Zestaw nr 1 + zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 08.07.2020

Informacja z otwarcia ofert - 15.07.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 21.08.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

07.08.2020 - ZGOK/PN/60/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Wynajem sprzętu z obsługą, odbiór i zagospodarowanie frakcji podsitowej 0-60 mm (kod 19 12 12) z odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 07.08.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. BDO 

Załącznik nr 5 - Wykaz usług

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 12.08.2020 (termin)

Zmiana SIWZ - 12.08.2020 (termin)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 08.09.2020 (termin)

Zmiana SIWZ - 08.09.2020 (termin)

Informacja o braku ofert - 16.09.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-21.09.2020

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.08.2020 - ZGOK/NBO/51/2020

Negocjacje bez ogłoszenia o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne), powstających w ZUOK w Olsztynie

Informacja o złożonych ofertach - 06.08.2020

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.08.2020 - ZGOK/PN/57/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych o kodach 15 01 10*, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 29*, 20 01 30

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 03.08.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. BDO 

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

 

Informacja o braku ofert - 03.09.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania - 08.09.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.08.2020 - ZGOK/PN/56/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 99 - popiół 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 03.08.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. BDO 

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

 

Informacja z otwarcia ofert - 03.09.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 16.09.2020

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31.07.2020 - ZGOK/PN/55/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 31.07.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. BDO 

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

 

Informacja z otwarcia ofert - 04.09.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 29.09.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31.07.2020 - ZGOK/PN/54/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 21* (lampy fluorescencyjne)

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 31.07.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. BDO 

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja z otwarcia ofert - 01.09.2020 r. 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 16.09.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.07.2020 - ZGOK/PN/52/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 27.07.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. BDO 

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź z dnia 31.07.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 30.07.2020 - Zestaw nr 1

Informacja z otwarcia ofert - 27.08.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 03.09.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.04.2020 - ZGOK/PN/28/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Kompleksowa inwestycja montażu systemu zasysającego wraz z systemem oczyszczania na terenie ZUOK Olsztyn

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 15.04.2020

IDW 

OPZ

Projekt umowy 

Projekt umowy uwzględniający zmiany siwz z dn. 11.05.2020

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty uwzględniający zmiany siwz z dn. 11.05.2020

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 - Wykaz osób 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź z dnia 21.04.2020 na wniosek Wykonawcy z dnia 21.04.2020 - Zestaw nr 3

Odpowiedź z dnia 23.04.2020 na wniosek Wykonawcy z dnia 17.04.2020 - Zestaw nr 1 + zmiana siwz (warunki i termin skł. ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 23.04.2020

Odpowiedź z dnia 27.04.2020 na wniosek Wykonawcy z dnia 27.04.2020 - Zestaw nr 11

Zmiana siwz z dn. 28.04.2020 (termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert) - 28.04.2020

Odpowiedź z dnia 30.04.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 30.04.2020 - Zestaw nr 12

Załączniki do Zestawu nr 12

Informacja z dnia 06.05.2020 o udostępnieniu poprawionych załączników do Zestawu nr 12

Poprawione załączniki do Zestawu nr 12 - 06.05.2020

Zmiana SIWZ z dn. 07.05.2020 (termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 11.05.2020

Zmiana siwz - 11.05.2020

Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja o zmianie klucza publicznego - 31.05.2020

Uaktualniony klucz publiczny do szyfrowania ofert

Odpowiedź z dnia 11.05.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 17.04.2020 - Zestaw nr 2

Odpowiedź z dnia 11.05.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 22.04.2020 - Zestaw nr 4

Odpowiedź z dnia 11.05.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 22.04.2020 - Zestaw nr 5

Załączniki do Zestawu nr 5

Odpowiedź z dnia 11.05.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 22.04.2020 - Zestaw nr 6

Odpowiedź z dnia 11.05.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 22.04.2020 - Zestaw nr 7

Odpowiedź z dnia 11.05.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 24.04.2020 - Zestaw nr 8

Odpowiedź z dnia 11.05.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 24.04.2020 - Zestaw nr 9

Odpowiedź z dnia 11.05.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 27.04.2020 - Zestaw nr 10

Odpowiedź z dnia 11.05.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 05.05.2020 - Zestaw nr 13

Zestaw nr 13 z uzupełnioną brakującą stroną nr 2 - 15.05.2020

Odpowiedź z dnia 19.05.2020 na pytanie Wykonawcy z dnia 12.05.2020 - Zestaw nr 14 (odpowiedź na pyt. nr 1)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (termin) - 19.05.2020

Odpowiedź z dnia 21.05.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 12.05.2020 - Zestaw nr 14 (odpowiedź na pyt. nr 2 i 3)

Załącznik do Zestawu nr 14

Odpowiedź z dnia 28.05.2020 na wniosek Wykonawcy z dnia 28.05.2020 - Zestaw nr 15 (wizja lokalna 29.05.2020)

Informacja z otwarcia ofert - 02.06.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 11.08.2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.06.2020 - ZGOK/PN/48/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawa zamiatarki ciągnionej na potrzeby ZUOK w Olsztynie 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 10.06.2020

IDW 

OPZ

Załącznik do OPZ 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ - 17.06.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 17.06.2020

Odpowiedź z dnia 19.06.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 15.06.2020 - Zestaw nr 1 + zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 19.06.2020

Odpowiedź z dnia 25.06.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 24.06.2020 - Zestaw nr 2

Informacja z otwarcia ofert - 26.06.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 23.07.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.06.2020 - ZGOK/PN/45/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawa z montażem wiaty edukacyjnej w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej projektu "Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie" 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 04.06.2020

IDW 

OPZ

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ - 17.06.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 17.06.2020

Odpowiedzi z dn. 18.06.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 18.06.2020 (Zestaw nr 1 + zmiana SIWZ)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu  - 18.06.2020

Zmiana SIWZ - 25.06.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 25.06.2020

Informacja z otwarcia ofert - 29.06.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 09.07.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25.05.2020 - ZGOK/PN/40/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne), powstających w ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 25.05.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja z otwarcia ofert - 25.06.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 08.07.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.05.2020 - ZGOK/PN/39/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne), powstających w ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 18.05.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 19.05.2020

Informacja z otwarcia ofert - 18.06.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 08.07.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.04.2020 - ZGOK/PN/24/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Wynajem sprzętu z obsługą, odbiór i zagospodarowanie frakcji podsitowej 0-60 mm (kod 19 12 12) z odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 09.04.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. wpisu do BDO

Załącznik nr 5 - Wykaz usług

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zmiana SIWZ - 07.05.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 07.05.2020 

Zmiana SIWZ - 29.05.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 29.05.2020 

Zmiana SIWZ - 23.06.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 23.06.2020 

Zmiana SIWZ - 13.07.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 13.07.2020 

Informacja o braku ofert - 31.07.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 03.08.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29.05.2020 - ZGOK/PN/42/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Transport odpadów o kodzie 19 12 10 na trasie Olsztyn-Karsy

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 29.05.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja z otwarcia ofert - 02.07.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 14.07.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.05.2020 - ZGOK/PN/41/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne), powstających w ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 28.05.2020

SIWZ

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź z dn. 26.06.2020 na pyt. Wykonawcy z dn. 26.06.2020 - Zestaw nr 1

Informacja z otwarcia ofert - 30.06.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 14.07.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.05.2020 - ZGOK/PN/36/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów budowlanych o kodach 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 13.05.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. wpisu do BDO jako pośrednik w obrocie odpadami 

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja z otwarcia ofert - 15.06.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 30.06.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.06.2020 - ZGOK/PN/44/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawa sit do rozdrabniacza końcowego Vecoplan 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 04.06.2020

IDW 

OPZ

Wyciąg z Instrukcji konserwacji 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź z dn. 09.06.2020 na pyt. Wykonawcy z dn. 04.06.2020  - Zestaw nr 1

Odpowiedź z dn. 09.06.2020 na pyt. Wykonawcy z dn. 05.06.2020 - Zestaw nr 2

Informacja z otwarcia ofert - 12.06.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania -17.06.2020

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.04.2020 - ZGOK/PN/20/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach 20 01 28 i 20 01 27* (farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice) z ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 14.04.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. wpisu do BDO jako pośrednik w obrocie odpadami 

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź z dnia 23.04.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 23.04.2020 - Zestaw nr 1 + zmiana SIWZ

Odpowiedź z dnia 13.05.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 12.05.2020 - Zestaw nr 2

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do publikacji do UPUE w dniu 13.05.2020

Zmiana SIWZ z dnia 13.05.2020

Informacja z otwarcia ofert- 28.05.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 22.06.2020

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.05.2020 - ZGOK/PN/35/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów  kodzie 16 01 03 – zużyte opony rolnicze

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 11.05.2020

IDW 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. wpisu do BDO jako pośrednik w obrocie odpadami 

Informacja z otwarcia ofert - 18.05.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 10.06.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.04.2020 - ZGOK/PN/29/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawa części zamiennych do rozdrabniacza końcowego Vecoplan 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 20.04.2020

IDW 

OPZ

Wyciąg z Instrukcji konserwacji 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcie ofert - 30.04.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 13.05.2020

Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty - 08.06.2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.04.2020 - ZGOK/PN/26/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 02 02 (szkło budowlane) z ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 14.04.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. wpisu do BDO jako pośrednik w obrocie odpadami 

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź z dnia 16.04.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 15.04.2020 - Zestaw nr 1

Załączniki (zdjęcia) do zestawu nr 1

Informacja z otwarcia ofert - 14.05.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 01.06.2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23.04.2020 - ZGOK/PN/33/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych o kodach 17 01 01 i 17 01 07

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 23.04.2020

IDW 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. wpisu do BDO jako pośrednik w obrocie odpadami 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź z dnia 30.04.2020 na wniosek Wykonawcy z dnia 30.04.2020 - Zestaw nr 1

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 30.04.2020

Informacja z otwarcia ofert - 07.05.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 04.06.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.03.2020 - ZGOK/PN/4/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Usługa prowadzenia stacji przeładunkowej dla odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 oraz odpadów zielonych ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, poprzez przyjęcie tych odpadów i ich zagospodarowanie 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 03.03.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert) - 30.03.2020

Zmiana SIWZ (termin składania ofert) - 30.03.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 08.04.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 27.03.2020 - Zestaw nr 1+zmian siwz (termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert) wysłana do publikacji do UPUE w dniu 08.04.2020

Zmiana SIWZ (termin składania ofert) - 14.04.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert) wysłana do publikacji do UPUE w dniu 14.04.2020

Informacja z otwarcia ofert - 22.04.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 13.05.2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.04.2020 - ZGOK/PN/27/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Usługa odbioru i zagospodarowania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego o kodach 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36, 16 02 13*, 16 02 14, 16 02 15*, 16 02 16 z ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 14.04.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

Załącznik do Umowy - Przyjęcie zewnętrzne

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - uwzględniający zmianę SIWZ z dnia 13.05.2020 r. 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. wpisu do BDO jako pośrednik w obrocie odpadami 

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ z dn. 11.05.2020 (termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dn. 11.05.2020

Zmiana SIWZ z dn. 13.05.2020

Zmiana SIWZ z dn. 14.05.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 18.05.2020 na wniosek Wykonawcy z dnia 18.05.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUW w dn. 18.05.2020

Informacja z otwarcia ofert - 20.05.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 02.06.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.05.2020 - ZGOK/PN/37/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawa z montażem wiaty edukacyjnej w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej projektu "Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie" 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 15.05.2020

IDW 

OPZ

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 27.05.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 28.05.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.04.2020 - ZGOK/PN/31/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Usługa rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 przyjmowanych w ZUOK w Olsztynie 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 20.04.2020

IDW 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ  z dnia 21.04.2020 - Projekt umowy §6

Zmiana SIWZ z dnia 21.04.2020 - IDW Rozdz. VII  

Odpowiedź z dnia 23.04.2020 na wniosek Wykonawcy z dnia 21.04.2020 - Zestaw nr 1

Informacja z otwarcia ofert - 27.04.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 15.05.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.04.2020 - ZGOK/PN/25/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Transport odpadów o kodzie 19 12 10 na trasie Olsztyn-Karsy

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 14.04.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ z dnia 14.05.2020 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do DUUE w dniu 14.05.2020 

Informacja z otwarcia ofert - 18.05.2020

Informacja o poprawieniu omyłki edycyjnej w informacji z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 26.05.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.03.2020 - ZGOK/PN/21/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Usługa czyszczenia osadników, separatorów i zbiorników p.poż. na terenie ZUOK Olsztyn i trzech Stacji Przeładunkowych w Medynach, Polskiej Wsi i Trelkowie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 26.03.2020

IDW 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty uaktualniony w dniu 31.03.2020

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź z dnia 30.03.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 27.03.2020 - Zestaw nr 1 oraz zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 30.03.2020

Odpowiedź z dnia 31.03.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 31.03.2020 - Zestaw nr 2

Informacja z otwarcia ofert - 06.04.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 21.04.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.03.2020 - ZGOK/PN/17/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne), powstających w ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 20.03.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Odpowiedź z dnia 07.04.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 02.04.2020 - Zestaw nr 1 

Odpowiedź z dnia 07.04.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 03.04.2020 - Zestaw nr 2

Załączniki do Zestawu nr 2 

Odpowiedź z dnia 09.04.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 07.04.2020 - Zestaw nr 3

Odpowiedź z dnia 21.04.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 20.04.2020 - Zestaw nr 4

Sprostowanie do Zestawu nr 4 z dnia 21.04.2020

Zmiana SIWZ - 21.04.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 21.04.2020 

Odpowiedź z dnia 21.04.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 21.04.2020 - Zestaw nr 5

Odpowiedź z dnia 23.04.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 21.04.2020 - Zestaw nr 6

Uzupełnienie odpowiedzi Zamawiającego do Zestawu nr 6 - 23.04.2020

Odpowiedź z dnia 04.05.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 29.04.2020 - Zestaw nr 7

Informacja z otwarcia ofert - 05.05.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 11.05.2020

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.03.2020 - ZGOK/PN/19/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

 Przedmiot zamówienia: Dostawa części gumowych do urządzeń ZUOK w Olsztynie oraz usługi wulkanizacji / klejenia, progowania taśm.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 18.03.2020

IDW 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

OPZ

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Odpowiedź z dnia 27.03.2020 na wniosek Wykonawcy z dnia 27.03.2020 - Zestaw nr 1 + zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 27.03.2020

Informacja z otwarcia ofert - 07.04.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 14.04.2020 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

02.03.2020 - ZGOK/PN/10/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawy oleju napędowego dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 02.03.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja z otwarcia ofert: 01.04.2020

Informacja z sesji otwarcia ofert dodatkowych: 15.04.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 30.04.2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

07.04.2020 - ZGOK/PN/14/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawa zamiatarki ciągnionej na potrzeby ZUOK w Olsztynie 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 07.04.2020

IDW 

OPZ

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź z dnia 16.04.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 09.04.2020 - Zestaw nr 1

Odpowiedź z dnia 16.04.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 15.04.2020 - Zestaw nr 2

Odpowiedź z dnia 20.04.2020 na pyt. Wykonawcy nr 12 z Zestawu nr 1 oraz zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 20.04.2020

Zmiana SIWZ z dnia 21.04.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 21.04.2020

Odpowiedź z dnia 21.04.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 21.04.2020 - Zestaw nr 3

Informacja o braku ofert - 27.04.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania - 30.04.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31.03.2020 - ZGOK/PN/22/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 16 06 05, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 21*

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 31.03.2020

IDW 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. wpisu do BDO

Informacja o braku ofert - 07.04.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 10.04.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.03.2020 - ZGOK/PN/16/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z mechanicznego przetwarzania  odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 20.03.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 23.03.2020

Informacja o braku ofert - 22.04.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 23.04.2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.03.2020 - ZGOK/PN/18/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

 Transport odpadów o kodzie 19 12 10 na trasie Olsztyn-Ostrołęka

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 18.03.2020

IDW 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 26.03.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 31.03.2020

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.03.2020 - ZGOK/PN/15/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 32

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 16.03.2020

IDW 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. wpisu do BDO

Informacja z otwarcia ofert - 24.03.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 08.04.2020

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.02.2020 - ZGOK/PN/12/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

 Transport odpadów o kodzie 19 12 10 na trasie Olsztyn-Karsy

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 28.02.2020

IDW 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 06.03.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 10.04.2020 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.03.2020 - ZGOK/PN/13/2020   ZGOK/ZO/13/2020

Postępowanie prowadzone w trybie ofertowym na podstawie wyłączenia ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.) - wyłączenie na podstawie art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a ustawy PZP

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej oraz wykonanie oraz dostawa naklejek informacyjnych związanych z realizacją projektu
„Modernizacja instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie”

Zaproszenie do składania ofert

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO Zaproszenia

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Odpowiedzi na pytania Wykonawców, informacje o zmianach

Informacja o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w sygnaturze postępwania - 06.03.2020

Odpowiedź Zamawiającego na pytania Wykonawcy z dnia 05.03.2020 - Zestaw nr 1 oraz zmiana treści Zaproszenia - 06.03.2020

Informacja o złożonych ofertach 12.03.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 18.03.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.02.2020 - ZGOK/PN/11/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Wynajem sprzętu z obsługą, odbiór i zagospodarowanie frakcji podsitowej 0-60 mm (kod 19 12 12) z odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 28.02.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. wpisu do BDO

Załącznik nr 5 - Wykaz usług

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA ORAZ IN. INFORMACJE

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 16.03.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 12.03.2020  - Zestaw nr 1 

Informacja z otwarcia ofert - 31.03.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 01.04.2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25.02.2020 - ZGOK/PN/9/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

   Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 01 oraz o kodzie 19 12 01 z ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 25.02.2020

IDW 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 dla dla Części I (15 01 01) - Formularz oferty

 Załącznik nr 1 dla Części II (19 12 01) - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. BDO

Informacja z otwarcia ofert - 03.03.2020 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 10.03.2020

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.02.2020 - ZGOK/PN/6/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawy oleju napędowego dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 12.02.2020

IDW 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty  

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 19.02.2020

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych - 26.02.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 02.03.2020 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.02.2020 - ZGOK/PN/7/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Naprawy  bram w ZUOK w Olsztynie i 3 Stacjach Przeładunkowych: w Medynach, Polskiej Wsi i Trelkowie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 12.02.2020

IDW 

Projekt umowy dla Części I

Projekt umowy dla Części II

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

Opis Przedmiotu Zamówienia (dot. wszystkich części)

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1:

Formularz oferty  dla Części I

Formularz oferty  dla Części II

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 19.02.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 27.02.2020

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.02.2020 - ZGOK/PN/1/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru - system zasysający - na terenie hal produkcyjnych ZUOK Olsztyn 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 05.02.2020

IDW

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 - Wykaz osób 

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA ORAZ IN. INFORMACJE

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE  w dniu 06.03.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 06.03.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 06.3.2020  - Zestaw nr 1 oraz zmiana SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert - 10.03.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 16.03.2020

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowińska Agata
(2020-04-07 15:37:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowińska Agata
(2021-04-28 09:12:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki