Zamówienia archiwalne

13.12.2018 - ZGOK/PN/70/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986)

Usługa rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 przyjmowanych w ZUOK w Olsztynie 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 13.12.2018

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 21.12.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 02.01.2019 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

05.12.2018 - ZGOK/PN/59/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986)

Wynajem i serwis odzieży roboczej i ochronnej dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 05.12.2018

IDW

OPZ

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - uwzględniający zmiany SIWZ z 13.12.2018

Załącznik nr 1A - Formularz rzeczowo-cenowy 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

Odpowiedź z dnia 11.12.2018 na pytania Wykonawcy z dnia 10.12.2018 (Zestaw nr 1)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 11.12.2018 

Odpowiedzi z dnia 13.12.2018 na pytania Wykonawcy z dnia 10.12.2018 (Zestaw nr 2)

Odpowiedzi z dnia 13.12.2018 na pytania Wykonawcy z dnia 11.12.2018 (Zestaw nr 3)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13.12.2018 

Informacja z otwarcia ofert - 18.12.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 03.01.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.12.2018 - ZGOK/PN-R/67/2018

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986)

Dostawy części zamiennych (taśm i części gumowych) do instalacji ZUOK w Olsztynie oraz świadczenie usług serwisowych i usuwania awarii
 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.12.2018

IDW

Projekt umowy ramowej

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załączniki nr 1A-1F - Formularze cenowe – szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla każdej części zamówienia)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Umowa powierzenia danych osobowych

Załącznik nr 5 - Wzór zapytania dot. realizacji zamówienia wykonawczego

Załącznik nr 6 - Protokół Odbioru Zamówienia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

Odpowiedź z dnia 14.12.2018 na pytanie Wykonawcy z dnia 14.12.2018 (Zestaw nr 1)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 14.12.2018 

Odpowiedź z dnia 18.12.2018 na pytanie Wykonawcy z dnia 18.12.2018 (Zestaw nr 2)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 18.12.2018 

Informacja z otwarcia ofert - 21.12.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 08.01.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

30.11.2018 - ZGOK/PN/66/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986)

Modernizacja systemu automatycznego załadunku komór biosuszenia TEG na terenie ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 30.11.2018

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 07.12.2018 

IDW

OPZ

Zmiana SIWZ (dot. zamieszczenia załączników do OPZ) - 10.01.2019

Załączniki do OPZ

Projekt umowy

Poprawienie omyłki edycyjnej w Projekcie umowy - 10.01.2019

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz usług

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 11.12.2018 na pytania Wykonawcy z dnia 08.12.2018 (Zestaw nr 1) oraz zmiana SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 13.12.2018 na pytanie Wykonawcy z dnia 10.12.2018 (Zestaw nr 2) oraz zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13.12.2018

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 13.12.2018 na pytanie Wykonawcy z dnia 13.12.2018 (Zestaw nr 3)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 21.12.2018

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 21.12.2018 na pytanie Wykonawcy z dnia 17.12.2018 (Zestaw nr 4)

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 11.01.2019 na pytanie Wykonawcy z dnia 10.01.2019 (Zestaw nr 5-zmiana SIWZ)

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 17.01.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 14.01.2019 (Zestaw nr 6)

Zmiana SIWZ z dnia 18.01.2019

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 18.01.2019

Informacja z otwarcia ofert - 24.01.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 15.02.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.11.2018 - ZGOK/PN/61/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986)

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku socjalnego na terenie ZUOK w Olsztynie 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 14.11.2018

IDW

OPZ

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (uwzględniający zmiany z dnia 03.12.2018)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (uwzględniający zmiany z dnia 03.12.2018)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (uwzględniający zmiany z dnia 03.12.2018)

Załącznik nr 4 - Wykaz usług

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 20.11.2018

Zmiana siwz - 20.11.2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

Odpowiedź z dnia 29.11.2018 na pytanie Wykonawcy z dnia 22.11.2018 (Zestaw nr 1)

Odpowiedź z dnia 29.11.2018 na pytanie Wykonawcy z dnia 22.11.2018 (Zestaw nr 2)

Załączniki do Zestawu nr 2 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 03.12.2018 - TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zmiana SIWZ z dn. 03.12.2018 

Informacja z otwarcia ofert - 06.12.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 17.12.2018

Zawiadomienie o powtórzeniu czynności oceny ofert - 16.01.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.11.2018 - ZGOK/PN/60/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986)

Wykonanie dokumentacji projektowej dwustanowiskowego warsztatu wraz z utwardzeniem placu manewrowego na terenie ZUOK w Olsztynie  

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 14.11.2018

IDW

OPZ

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty (uwzględniający zmiany z dnia 03.12.2018)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  (uwzględniający zmiany z dnia 03.12.2018)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz usług

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 20.11.2018

Zmiana siwz - 20.11.2018

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 03.12.2018 - TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zmiana SIWZ z dn. 03.12.2018 

Informacja z otwarcia ofert - 06.12.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 17.12.2018

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

07.11.2018 - ZGOK/PN/59/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986)

Usługi sprzątania w pomieszczeniach biurowych i zapleczu socjalnym ZUOK w Olsztynie 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 07.11.2018

IDW

OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz środków czystości 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

Odpowiedzi z dnia 09.11.2018 na pytania Wykonawcy z dnia 08.11..2018 (Zestaw nr 1)

Odpowiedź z dnia 28.11.2018 na pytanie Wykonawcy z dnia 28.11.2018 (Zestaw nr 2)

Odpowiedź z dnia 29.11.2018 na pytanie Wykonawcy z dnia 28.11.2018 (Zestaw nr 3)

Informacja z otwarcia ofert - 30.11.2018 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 31.12.2018

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31.10.2018 - ZGOK/PN/57/2018

 

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986)

 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o  kodzie 20 01 32

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 31.10.2018 

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 09.11.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 30.11.2018

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.10.2018 - ZGOK/PN/55/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Usługa prowadzenia Stacji Przeładunkowej dla odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 oraz odpadów zielonych ulegających biodegradacji
o kodzie 20 02 01, poprzez przyjęcie tych odpadów i ich zagospodarowanie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 20.10.2018

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 26.11.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 18.12.2018

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.10.2018 - ZGOK/PN/54/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Odbiór i zagospodarowania odpadów o kodzie 17 09 04

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 17.10.2018 r. 

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 22.11.2018 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 21.12.2018

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.10.2018 - ZGOK/PN/53/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o  kodzie 20 01 11 (tekstylia)

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 17.10.2018 r. 

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 22.11.2018 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 11.12.2018

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.10.2018 - ZGOK/PN/52/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o  kodzie 17 01 07

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 17.10.2018 r. 

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

Odpowiedzi z dnia 23.10.2018 na pytania Wykonawcy z dnia 19.10.2018 (Zestaw nr 1)

Informacja z otwarcia ofert - 22.11.2018 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 20.12.2018

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.10.2018 - ZGOK/PN/50/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Dostawy oleju napędowego oraz roztworu mocznika w wodzie zdemineralizowanej (32,5%) dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 12.10.2018 r. 

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 19.11.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 07.12.2018 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.10.2018 - ZGOK/PN/47/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 03.10.2018 r. 

IDW

Projekt umowy

Projekt umowy uwzględniający zmiany wprowadzone do dnia 25.10.2018

Załącznik nr 3 do Umowy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Formularz oferty dla Części I

Formularz oferty dla Części II

Formularz oferty dla Części I - uwzględniający zmianę z 12.10.2018

Formularz oferty dla Części II - uwzględniający zmianę z 12.10.2018

Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Zmiana SIWZ z dnia 12.10.2018

Odpowiedź z dnia 25.10.2018 na pytania Wykonawcy z dnia 15.10.2018 oraz zmiana SIWZ (Zestaw nr 1)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 25.10.2018

Informacja z otwarcia ofert - 13.11.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 29.11.2018

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

02.10.2018 - ZGOK/PN/44/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne), powstających w ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 02.10.2018 r. 

IDW

Projekt umowy

Załącznik nr 3 do Umowy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Formularz oferty

Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 07.11.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 29.11.2018

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.10.2018 - ZGOK/PN/48/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.10.2018

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

Odpowiedź z dnia 05.10.2018 na pytanie Wykonawcy z dnia 05.10.2018 (Zestaw nr 1)

Informacja z otwarcia ofert - 09.10.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 19.11.2018 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

09.08.2018 - ZGOK/PN/37/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Dostawa czołowej ładowarki kołowej z ramą przegubową 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 09.08.2018 r. 

IDW

OPZ

OPZ uwzględniający zmiany z dnia 29.08.2018 i 06.09.2018

Projekt umowy

Projekt umowy uwzględniający zmiany z dnia 30.08.2018 

Projekt umowy uwzględniający wszystkie zmiany

Załącznik nr 5 do Umowy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Formularz oferty

Formularz specyfikacji technicznej 

Formularz specyfikacji technicznej uwzględniający zmiany z dnia 29.08.2018

Formularz specyfikacji technicznej uwzględniający zmiany z dnia 29.08.2018 i 06.09.2018

Formularz warunków serwisu 

Wykaz dostaw 

Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

Odpowiedź z dnia 29.08.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 27.08.2018 r. (Zestaw nr 2)

Odpowiedź z dnia 30.08.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 23.08.2018 r. (Zestaw nr 1)

Odpowiedź z dnia 30.08.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 29.08.2018 r. (Zestaw nr 3)

Odpowiedzi z dnia 06.09.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 03.09.2018 r. (Zestaw nr 4) + zmiana SIWZ (w tym termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia przekazana do UPUE  w dniu 06.08.2018 r.

Odpowiedzi z dnia 06.09.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 05.09.2018 r. (Zestaw nr 5) +zmiana SIWZ

Odpowiedzi z dnia 06.09.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 06.09.2018 r. (Zestaw nr 6)

Odpowiedzi z dnia 10.09.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 10.09.2018 r. (Zestaw nr 7) + zmiana SIWZ (w tym termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia przekazana do UPUE  w dniu 10.08.2018 r.

Odpowiedzi z dnia 24.09.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 21.09.2018 r. (Zestaw nr 8) + zmiana SIWZ (w tym termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia przekazana do UPUE w dniu 24.09.2018 (termin składania ofert)

 

Informacja z otwarcia ofert - 03.10.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 21.11.2018 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.10.2018 - ZGOK/PN/56/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986)

 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o  kodzie 17 09 04

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 26.10.2018 

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Zmiana SIWZ z dnia 29.10.2018

 

Informacja z otwarcia ofert - 05.11.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 08.11.2018

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.10.2018 - ZGOK/PN/49/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Dostawy oleju napędowego oraz roztworu mocznika w wodzie zdemineralizowanej (32,5%) dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.10.2018

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Zmiana SIWZ z dnia 09.10.2018

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 09.10.2018 (termin składania ofert)

Informacja z otwarcia ofert - 12.10.2018 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 30.10.2018

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.09.2018 - ZGOK/PN/46/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Transport odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 na trasie Pisz - Olsztyn

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.09.2018

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

 

Informacja z otwarcia ofert - 08.10.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 09.10.2018 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.09.2018 - ZGOK/ZO/45/2018

 

Postępowanie prowadzone w trybie ofertowym, niepodlegające ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.) na podstawie art. 4 pkt 8) w zw. z art. 6a

Transport odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01 na trasie Medyny - Olsztyn - Różanki

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Projekt umowy

Umowa powierzenia danych osobowych

Formularz oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 26.09.2018

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.09.2018 - ZGOK/PN/43/2018

 

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Ubezpieczenie pojazdów użytkowanych przez ZGOK Sp. z o.o. 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.09.2018

IDW

OPZ

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Deklaracja warunków ubezpieczenia 

Załącznik nr 5 - Formularz cenowy 

Załącznik nr 6 - Wykaz pojazdów 

Załącznik nr 7 - Zaświadczenia o szkodowości 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

Odpowiedź z dnia 10.09.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 06.09.2018 r. (Zestaw nr 1)

Odpowiedź z dnia 10.09.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 10.09.2018 r. (Zestaw nr 2) + zmiana SIWZ 

 

Informacja z otwarcia ofert - 14.09.2018 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 18.09.2018 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.09.2018 - ZGOK/PN/42/2018

 

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Dostawy uszczelek do bram komór instalacji SBP ZUOK w Olsztynie 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.09.2018

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 12.09.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 14.09.2018 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.08.2018 - ZGOK/PN/41/2018

 

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Ubezpieczenie mienia ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie od zdarzeń losowych 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.08.2018

IDW

OPZ

Projekt umowy

Projekt umowy uwzględniający zmiany z dnia 06.09.2018 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Formularz oferty

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Deklaracja fakultatywnych warunków ubezpieczenia 

Formularz cenowy 

Procedura prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym na terenie ZGOK Sp. z o.o. 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

Odpowiedź z dnia 03.09.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 31.08.2018 r. (Zestaw nr 1)

Odpowiedź z dnia 06.09.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 05.09.2018 r. (Zestaw nr 2) + zmiana SIWZ 

Odpowiedź z dnia 07.09.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 06.09.2018 r. (Zestaw nr 3) + zmiana SIWZ 

 

Informacja z otwarcia ofert - 14.09.2018 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 19.09.2018

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.08.2018 - ZGOK/PN/39/2018

 

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Dostawy części zamiennych (taśm i części gumowych) do instalacji ZUOK w Olsztynie oraz świadczenie usług klejenia i wulkanizacji taśm

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.08.2018

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Formularz oferty dla Części nr 1-3

Formularz oferty dla Części nr 4

Formularz oferty dla Części nr 5

Formularze cenowe (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) dla Części nr 1-5

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

 

Informacja z otwarcia ofert - 31.08.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 27.09.2018

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.02.2018 - ZGOK/PN/2/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Dostawa elementów układu odpylania dla instalacji wydzielania frakcji drobnej z odpadów w ZUOK Olsztyn

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej - 15.02.2018

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - 16.02.2018 r.

IDW

IDW - uwzględniająca zmiany z dnia 30.03.2018 r.

Projekt umowy

Projekt umowy - uwzględniający zmiany z dnia 30.03.2018 r.

OPZ

OPZ - uwzględniający zmiany z dnia 30.03.2018 r.

Załączniki do OPZ:

Szkic lokalizacji dostawy - rzut

Szkic lokalizacji dostawy  - rzut (28.02.2018 r.)

Szkic lokalizacji dostawy - przekrój 

Szkic lokalizacji dostawy - przekrój (28.02.2018 r.)

Projekt technologiczny wykonawcy ZUOK w Olsztynie branża technologiczna

Koncepcja - Projekt Technologiczny na rozszerzenie linii technologicznej ZUOK w Olsztynie

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Formularz oferty - uwzględniający zmiany z dnia 30.03.2018

Formularz oferty - uwzględniający zmiany z dnia 30.03.2018 oraz z dnia 05.04.2018

Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Wykaz dostaw

Karta gwarancyjna

 

Informacja dodatkowa - 28.02.2018 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

Odpowiedź z dnia 07.03.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 06.03.2018 r. (Zestaw nr 1)

Odpowiedź z dnia 15.03.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 13.03.2018 r. (Zestaw nr 3)

Załączniki do zestawu nr 3

Odpowiedź z dnia 16.03.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 09.03.2018 r. +zmiana SIWZ (Zestaw nr 2)

Zmiana ogłoszenia przekazana do UPUE  w dniu 16.03.2018 r.

Odpowiedź z dnia 23.03.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 22.03.2018 r. (Zestaw nr 4)

Zmiana SIWZ z dnia 30.03.2018 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 30.03.2018 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 30.03.2018 r. opublikowana w DUUE w dniu 04.04.2018 r.

Odpowiedź z dnia 05.04.2018 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 04.04.2018 r. (Zestaw nr 7)

Odpowiedź z dnia 05.04.2018 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 26.03.2018 r. (Zestaw nr 5)

Odpowiedź z dnia 05.04.2018 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 04.04.2018 r. = zmiana SIWZ (Zestaw nr 6)

Zmiana ogłoszenia o  zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 05.04.2018 r.

Odpowiedź z dnia 11.04.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 09.04.2018 r. (Zestaw nr 8)

Informacja z otwarcia ofert - 23.04.2018 r.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 26.07.2018

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

17.05.2018 - ZGOK/PN/22/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - 17.05.2018

IDW

Projekt umowy

Załącznik nr 3 do umowy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Formularz oferty

Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Zmiana SIWZ z dnia 21.05.2018

Zmiana SIWZ  z dnia 05.06.2018

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 05.06.2018

Informacja o poprawieniu omyłki w IDW - 22.06.2018

Informacja z otwarcia ofert - 25.06.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 24.08.2018

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.08.2018 - ZGOK/PN/38/2018

 

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Ubezpieczenie mienia ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie od zdarzeń losowych 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.08.2018

IDW

OPZ

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Formularz oferty

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Deklaracja fakultatywnych warunków ubezpieczenia 

Deklaracja fakultatywnych warunków ubezpieczenia uwzględniająca zmiany z dnia 17.08.2018 

Formularz cenowy 

Procedura prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym na terenie ZGOK Sp. z o.o. 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Odpowiedź z dnia 17.08.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 16.08.2018 (Zestaw nr 1)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.08.2018 r.

Odpowiedź z dnia 20.08.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 20.08.2018 (Zestaw nr 2)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.08.2018 r.

Informacja o braku ofert - 27.08.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania - 27.08.2018 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.08.2018 - ZGOK/PN/36/2018

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Ubezpieczenie mienia ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie od zdarzeń losowych 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.08.2018

IDW

OPZ

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Formularz oferty

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Deklaracja warunków ubezpieczenia 

Deklaracja warunków ubezpieczenia - uwzględniająca zmiany z dnia 09.08.2018 r. 

Formularz cenowy 

Zmiana SIWZ (dot. terminu wizji lokalnej) - 02.08.2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Odpowiedź z dnia 09.08.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 03.08.2018 (Zestaw nr 2)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2018 r.

Procedura prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym na terenie ZGOK Sp. z o.o. 

Odpowiedź z dnia 09.08.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 02.08.2018 (Zestaw nr 1)

 

Informacja o braku ofert - 14.08.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 14.08.2018

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.06.2018 - ZGOK/PN/34/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne) powstających w ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 16.06.2018

IDW

Projekt umowy

Załącznik nr 3 do Umowy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Formularz oferty

Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

 

Informacja o braku ofert - 25.07.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania - 31.07.2018 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.03.2018 - ZGOK/PN/1/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Dostawa przenośników dla instalacji wydzielania frakcji drobnej z odpadów w ZUOK Olsztyn

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - 03.03.2018

IDW

IDW - uwzględniająca zmiany z dnia 30.03.2018

Projekt umowy

Projekt umowy - uwzględniający zmiany z dnia 30.03.2018

OPZ

OPZ - uwzględniający zmiany z dnia 30.03.2018

Załączniki do OPZ:

Szkic lokalizacji dostawy - rzut

Szkic lokalizacji dostawy - przekrój

Projekt technologiczny wykonawczy ZUOK  w Olsztynie branża technologiczna

Koncepcja - Projekt Technologiczny na rozszerzenie linii technologicznej ZUOK w Olsztynie

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Formularz oferty

Formularz oferty - uwzględniający zmiany z dnia 30.03.2018

Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Wykaz dostaw

Karta gwarancyjna

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Odpowiedź z dnia 15.03.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 08.03.2018 (Zestaw nr 1)

Zmiana SIWZ z dnia 15.03.2018 r.

Odpowiedź z dnia 28.03.2018 r. na pytania Wykonawcy z dna 27.03.2018 r. (Zestaw nr 3)

Zmiana SIWZ z dnia 30.03.2018 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 30.03.2018 r.

Zmiana ogłoszenia z dnia 30.03.2018 r. opublikowana w DUUE w dniu 04.04.2018 r.

Odpowiedź z dnia 05.04.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 23.03.2018 r. + zmiana SIWZ (Zestaw nr 2)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 05.04.2018 r.

Odpowiedź z dnia 13.04.2018 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 13.04.2018 r. (Zestaw nr 4)

Informacja z otwarcia ofert - 23.04.2018 r.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 07.06.2018 r.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.12.2017 - ZGOK/PN/38/2017

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Dostawa przesiewacza wibracyjnego wydzielającego frakcję drobną z odpadów po procesie biosuszenia

 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej - 12.12.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - 15.12.2017 r.

IDW

Projekt umowy

OPZ

Załączniki do OPZ:

Projekt technologiczny wykonawcy ZUO w Olsztynie branża technologiczna

Koncepcja - Projekt technologiczny na rozszerzenie linii technologicznej ZUOK w Olsztynie

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Formularz oferty uaktualniony w dniu 22.01.2018 r.

Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Wykaz dostaw

Lista referencyjna

Karta gwarancyjna

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

Odpowiedź z dnia 22.12.2017 r. na pytania Wykonawcy z dnia 18.12.2017 r. (Zestaw nr 1)

Odpowiedź z dnia 10.01.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 05.01.2018 r. (Zestaw nr 2)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 10.01.2018 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w DUUE w dniu 12.01.2018 r.

Odpowiedź z dnia 10.01.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 08.01.2018 r. (Zestaw nr 3)

Zmiana SIWZ z dfnia 10.01.2018 r.

Zmiana ogłoszenia  o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 17.01.2018 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w DUUEw dniu 19.01.2018 r.

Zmiana SIWZ z dnia 17.01.2018 r.

Odpowiedź z dnia 19.01.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 18.01.2018 r. (Zestaw nr 4)

Załącznik nr 1 do Zestawu nr 4

Załącznik nr 2 do Zestawu nr 4

Informacja o sprostowaniu omyłki edycyjnej w Zestawie nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert - 02.02.2018 r.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 27.06.2018 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowińska Agata
(2018-08-22 10:31:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowińska Agata
(2020-02-18 07:55:39)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki