☰ Menu
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o
Grafika zawierająca herb Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o

Sobota 19.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zamówienia Publiczne 2020

11.09.2020 - ZGOK/PN/74/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Transport odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne) na trasie Olsztyn - Czechowice-Dziedzice

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 16.09.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ -16.09.2020

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.09.2020 - ZGOK/PN/76/2020-cz.2/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne, frakcja 150 mm, ilość: do 8.000 Mg) pochodzących z ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 14.09.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 14.09.2020 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ (termin składania ofert) - 14.09.2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

14.09.2020 - ZGOK/PN/75/2020-cz.1/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne, frakcja 150 mm, ilość: do 7.000 Mg) pochodzących z ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 14.09.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.09.2020 - ZGOK/PN/72/2020   ZGOK/PN/77/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Transport odpadów komunalnych o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne) na trasie Olsztyn - Czechowice Dziedzice

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych - 11.09.2020

IDW

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty uwzgl. zmiany z dnia 15.09.2020

Załącznik nr 1 - Formularz oferty uwzgl. zmiany z dnia 15.09.2020 i poprawienie omyłki edycyjnej w dniu 16.09.2020

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ - 15.09.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 16.09.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 16.09.2020 - Zestaw nr 1 oraz zmiana siwz

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.09.2020 - ZGOK/PN/73/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27. z późn. zm.)

Transport odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 na trasie Pisz - Olsztyn

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 11.09.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.09.2020 - ZGOK/PN/72/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Ubezpieczenie pojazdów użytkowanych przez ZGOK Sp. z o.o. 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych - 04.09.2020

IDW

OPZ

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Deklaracja fakultatywnych warunków ubezpieczenia

Załącznik nr 5 -  Formularz cenowy

Załącznik nr 6 - Wykaz pojazdów 

Załącznik nr 7 - Zaświadczenia o szkodowości 

Informacja z otwarcia ofert - 11.09.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 17.09.2020

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

02.09.2020 - ZGOK/PN/70/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Ubezpieczenie mienia ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie od zdarzeń losowych oraz od utraty zysku (Business Interruption)

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych - 02.09.2020

IDW

OPZ

Projekt umowy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Deklaracja fakultatywnych warunków ubezpieczenia

Załącznik nr 4 - Deklaracja fakultatywnych warunków ubezpieczenia uwzględniająca zmianę z dn. 09.09.2020

Załącznik nr 5 -  Formularz cenowy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ (poprawienie omyłki pisarskiej) - 03.09.2020

Zmiana SIWZ (termin składania ofert) - 07.09.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert) - 07.09.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 08.09.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 03.09.2020 - Zestaw nr 1 

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 08.09.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 04.09.2020 - Zestaw nr 3 

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 08.09.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 04.09.2020 - Zestaw nr 4

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 08.09.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 07.09.2020 - Zestaw nr 5

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 08.09.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 04.09.2020 - Zestaw nr 2

Zdjęcia

Załącznik do pytania nr 8

Protokół badania ochrony p.poż.

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 09.09.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 08.09.2020 - Zestaw nr 6 - zmiana SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 09.09.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 09.09.2020 - Zestaw nr 7

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 09.09.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 09.09.2020 - Zestaw nr 8 - zmiana SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 11.09.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 11.09.2020 - Zestaw nr 9 - zmiana SIWZ (termin skład. ofert)

Zmaiana Ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert) - 11.09.2020

Informacja z otwarcia ofert - 16.09.2020

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.08.2020 - ZGOK/PN/67/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawa jednej czołowej ładowarki kołowej z ramą przegubową oraz czterech ładowarek teleskopowych dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 26.08.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

OPZ - ładowarka czołowa

OPZ - ładowarki teleskopowe

OPZ - ładowarki teleskopowe 31.08.2020 - - uwzględniający zmiany SIWZ z dn. 31.08.2020 r.

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla Części 1

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla Części 2-5

Załącznik nr 1a dla ładowarki czołowej

Załącznik nr 1a dla ładowarek teleskopowych

Załącznik nr 1a dla ładowarek teleskopowych - uwzględniający zmiany SIWZ z dn. 31.08.2020 r.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 27.08.2020 

Zmiana SIWZ - 27.08.2020 

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 31.08.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 28.08.2020 - Zestaw nr 1 oraz zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 15.09.2020 (termin składania ofert)

Zmiana siwz (termin składania ofert) - 15.09.2020

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.08.2020 - ZGOK/ZO/66/2020

Postępowanie prowadzone w trybie ofertowym na podstawie wyłączenia ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.) - wyłączenie na podstawie art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a ustawy PZP

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy edukacyjnej w ramach projektu „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie”

Zaproszenie do składania ofert

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO Zaproszenia

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY ZAPROSZENIA

Informacja o zmianie terminu składania ofert - 24.08.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17.08.2020 - ZGOK/PN/64/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Emisja edukacyjnych spotów radiowych i telewizyjnych oraz przygotowanie i opublikowanie artykułów w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej projektu „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie”

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych - 17.08.2020

IDW

OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 19.08.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 18.08.2020 - Zestaw nr 1

Zmiana SIWZ z dn. 27.08.2020 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 27.08.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 03.09.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 18.08.2020 - Zestaw nr 2+ zmiana SIWZ

Protokół z postępowania - stan na dzień 03.09.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dn. 03.09.2020

Informacja z otwarcia ofert - 09.09.2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.08.2020 - ZGOK/PN/62/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów  kodzie 20 01 31* (leki przeterminowane), 20 01 32 (leki przeterminowane) i 20 01 99 ex (odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek).

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 10.08.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. BDO 

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 03.09.2020 

Zmiana SIWZ - 03.09.2020 

Informacja z otwarcia ofert - 11.09.2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.08.2020 - ZGOK/PN/59/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z przetwarzania mechanicznego odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 10.08.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty uwzględniającą zmianę SIWZ z dn. 24.08.2020 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty uwzględniającą zmianę SIWZ z dn. 24.08.2020 i 28.08.2020

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 24.08.2020 

Zmiana SIWZ - 24.08.2020 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 28.08.2020

Zmiana SIWZ - 28.08.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 08.09.2020

Zmiana SIWZ - 08.09.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 15.09.2020

Zmiana SIWZ - 15.09.2020

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

07.08.2020 - ZGOK/PN/63/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 – zużyte opony

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 07.08.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla części 1

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla części 2

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla części 3

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla części 4

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. BDO 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. wpisu do BDO jako pośrednik w obrocie odpadami

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja z otwarcia ofert - 09.09.2020

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

07.08.2020 - ZGOK/PN/60/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Wynajem sprzętu z obsługą, odbiór i zagospodarowanie frakcji podsitowej 0-60 mm (kod 19 12 12) z odpadów komunalnych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 07.08.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. BDO 

Załącznik nr 5 - Wykaz usług

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 12.08.2020 (termin)

Zmiana SIWZ - 12.08.2020 (termin)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu wysłana do UPUE w dniu 08.09.2020 (termin)

Zmiana SIWZ - 08.09.2020 (termin)

Informacja o braku ofert - 16.09.2020

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

06.08.2020 - ZGOK/NBO/51/2020

Negocjacje bez ogłoszenia o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne), powstających w ZUOK w Olsztynie

Informacja o złożonych ofertach - 06.08.2020

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.08.2020 - ZGOK/PN/57/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych o kodach 15 01 10*, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 29*, 20 01 30

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 03.08.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. BDO 

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

 

Informacja o braku ofert - 03.09.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania - 08.09.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.08.2020 - ZGOK/PN/56/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 99 - popiół 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 03.08.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. BDO 

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

 

Informacja z otwarcia ofert - 03.09.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 16.09.2020

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31.07.2020 - ZGOK/PN/55/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31.07.2020 - ZGOK/PN/54/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 21* (lampy fluorescencyjne)

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 31.07.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. BDO 

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja z otwarcia ofert - 01.09.2020 r. 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 16.09.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.07.2020 - ZGOK/PN/52/2020

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 27.07.2020

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. BDO 

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź z dnia 31.07.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 30.07.2020 - Zestaw nr 1

Informacja z otwarcia ofert - 27.08.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 03.09.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.06.2020 - ZGOK/PN/50/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Przeprowadzenie szkoleń urzędników i nauczycieli w 37 gminach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach projektu "Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie" 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 22.06.2020

IDW 

OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ (termin składania ofert) - 02.07.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert) - 02.076.2020

Odpowiedź z dnia 08.07.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 30.06.2020 - Zestaw nr 1 + zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 08.07.2020

Informacja z otwarcia ofert - 15.07.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 21.08.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.06.2020 - ZGOK/PN/47/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawa i montaż systemu wietrzenia galerii nad TEG hali Segmentu Biologicznego Przetwarzania przy wykorzystaniu istniejącej wentylacji pożarowej 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 12.06.2020

IDW 

OPZ

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty uwzględniający zmiany z dnia 21.07.2020

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 - Wykaz osób 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ - 26.06.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 26.06.2020

Zmiana SIWZ (termin składania ofert) - 02.07.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert) - 02.07.2020

Zmiana SIWZ (termin składania ofert) - 09.07.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert) - 09.07.2020

Odpowiedź z dnia 21.07.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 20.07.2020 - Zestaw nr 1 + zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (w tym termin składania ofert) - 21.07.2020

Odpowiedź z dnia 29.07.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 28.07.2020 - Zestaw nr 2 + zmiana SIWZ

Zdjęcia do odp. nr 2 do zestawu nr 2

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert) - 29.07.2020

Zmiana siwz - 04.08.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 04.08.2020

Informacja z otwarcia ofert - 07.08.2020

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.04.2020 - ZGOK/PN/28/2020

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Kompleksowa inwestycja montażu systemu zasysającego wraz z systemem oczyszczania na terenie ZUOK Olsztyn

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 15.04.2020

IDW 

OPZ

Projekt umowy 

Projekt umowy uwzględniający zmiany siwz z dn. 11.05.2020

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty uwzględniający zmiany siwz z dn. 11.05.2020

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 - Wykaz osób 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Odpowiedź z dnia 21.04.2020 na wniosek Wykonawcy z dnia 21.04.2020 - Zestaw nr 3

Odpowiedź z dnia 23.04.2020 na wniosek Wykonawcy z dnia 17.04.2020 - Zestaw nr 1 + zmiana siwz (warunki i termin skł. ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 23.04.2020

Odpowiedź z dnia 27.04.2020 na wniosek Wykonawcy z dnia 27.04.2020 - Zestaw nr 11

Zmiana siwz z dn. 28.04.2020 (termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert) - 28.04.2020

Odpowiedź z dnia 30.04.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 30.04.2020 - Zestaw nr 12

Załączniki do Zestawu nr 12

Informacja z dnia 06.05.2020 o udostępnieniu poprawionych załączników do Zestawu nr 12

Poprawione załączniki do Zestawu nr 12 - 06.05.2020

Zmiana SIWZ z dn. 07.05.2020 (termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 11.05.2020

Zmiana siwz - 11.05.2020

Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja o zmianie klucza publicznego - 31.05.2020

Uaktualniony klucz publiczny do szyfrowania ofert

Odpowiedź z dnia 11.05.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 17.04.2020 - Zestaw nr 2

Odpowiedź z dnia 11.05.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 22.04.2020 - Zestaw nr 4

Odpowiedź z dnia 11.05.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 22.04.2020 - Zestaw nr 5

Załączniki do Zestawu nr 5

Odpowiedź z dnia 11.05.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 22.04.2020 - Zestaw nr 6

Odpowiedź z dnia 11.05.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 22.04.2020 - Zestaw nr 7

Odpowiedź z dnia 11.05.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 24.04.2020 - Zestaw nr 8

Odpowiedź z dnia 11.05.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 24.04.2020 - Zestaw nr 9

Odpowiedź z dnia 11.05.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 27.04.2020 - Zestaw nr 10

Odpowiedź z dnia 11.05.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 05.05.2020 - Zestaw nr 13

Zestaw nr 13 z uzupełnioną brakującą stroną nr 2 - 15.05.2020

Odpowiedź z dnia 19.05.2020 na pytanie Wykonawcy z dnia 12.05.2020 - Zestaw nr 14 (odpowiedź na pyt. nr 1)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (termin) - 19.05.2020

Odpowiedź z dnia 21.05.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 12.05.2020 - Zestaw nr 14 (odpowiedź na pyt. nr 2 i 3)

Załącznik do Zestawu nr 14

Odpowiedź z dnia 28.05.2020 na wniosek Wykonawcy z dnia 28.05.2020 - Zestaw nr 15 (wizja lokalna 29.05.2020)

Informacja z otwarcia ofert - 02.06.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 11.08.2020

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

31.12.2019 - ZGOK/PN/95/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Naprawy  i przeglądy bram w ZUOK w Olsztynie i 3 Stacjach Przeładunkowych: w Medynach, Polskiej Wsi i Trelkowie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 31.12.2019

IDW 

Projekt umowy dla Części I

Projekt umowy dla Części II

Projekt umowy dla Części III

Projekt umowy dla Części IV

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

Opis Przedmiotu Zamówienia (dot. wszystkich części)

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1:

Formularz oferty  dla Części I

Formularz oferty  dla Części II

Formularz oferty  dla Części III

Formularz oferty  dla Części IV

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA ORAZ IN. INFORMACJE

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w BZP w dniu 07.01.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 07.01.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 03.01.2020  - Zestaw nr 1 oraz zmiana SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 13.01.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 13.01.2020  - Zestaw nr 2

Informacja z otwarcia ofert 15.01.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 17.01.2020

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.12.2019 - ZGOK/PN/70/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Wzmocnienie bazy surowcowej do produkcji paliwa alternatywnego poprzez rozbudowę Stacji Przeładunkowej ZGO w Piszu

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 13.12.2019

IDW 

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

Opis Przedmiotu Zamówienia

Projekt wykonawczy

Przedmiary i SST

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz robót

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA ORAZ IN. INFORMACJE

Zmiana SIWZ z dnia 10.01.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w BZP w dniu 10.01.2020

Zmiana SIWZ z dnia 20.01.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w dniu 20.01.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 05.02.2020  na pytania Wykonawcy z dnia 28.01.2020 - Zestaw nr 3 oraz zmiana SIWZ 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w BZP w dniu 05.02.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 05.02.2020  na pytania Wykonawcy z dnia 30.01.2020 - Zestaw nr 4

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 18.02.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 30.12.2019 - Zestaw nr 1 oraz zmiana SIWZ

Załączniki do Zestawu nr 1

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w BZP w dniu 18.02.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 26.02.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 14.01.2020 - Zestaw nr 2 oraz zmiana SIWZ

Załącznik do Zestawu nr 2 (dot. pyt. 28)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w BZP w dniu 26.02.2020

Informacja o przedłużeniu ważności warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla dz. 1149/38 zlokalizowanej w obrębie m. Pisz

Informacja z otwarcia ofert - 09.03.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 14.07.2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 
liczba odwiedzin: 154195

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X