☰ Menu
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o
Herb Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o

Piątek 18.10.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zamówienia Publiczne 2019

10.10.2019 - ZGOK/PN/56/2019

 

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.10.2019 - ZGOK/PN/54/2019

 

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.10.2019 - ZGOK/PN/58/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Naprawy bieżące zestawów hakowych (Scania/Wielton) wraz z wykonywaniem przeglądów okresowych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 09.10.2019

IDW 

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA ORAZ IN. INFORMACJE

Informacja o poprawieniu omyłki edycyjnej w SIWZ - 10.10.2019

Zmiana SIWZ wraz z informacją o poprawieniu omyłki edycyjnej w SIWZ - 11.10.2019

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 11.10.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30.09.2019 - ZGOK/PN/55/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 (paliwo alternatywne) powstających w ZUOK w Olsztynie z odpadów komunalnych zmieszanych (20 03 01) poprzez ich termiczne przekształcenie.

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 02.10.2019

SIWZ

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla części I

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla części II 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla części III

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 08.10.2019 na pyt. Wykonawcy z dnia 08.10.2019 - Zestaw nr 1 + zmiana SIWZ

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.09.2019 - ZGOK/PN/52/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Dostawa części zamiennych do rozdrabniacza końcowego Vecoplan 

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 18.09.2019

IDW 

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

OPZ

Instrukcja konserwacji 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 27.09.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 09.10.2019

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.09.2019 - ZGOK/ZO/51/2019

Postępowanie ofertowe, wyłączone ze stosowania przepisów PZP (wyłączenie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP)

Badanie sprawozdania finansowego ZGOK Sp. z o.o. za rok 2019, 2020 i 2021

Zaproszenie do składania ofert

Projekt Umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Informacje uzupełniające o Zamawiającym 

Załączniki nr 2-4 do IDW

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 18.09.2019 na pismo Wykonawcy z dnia 13 września 2019 - Zestaw nr 1 + zmiana terminu składania ofert

Załącznik do Zestawu nr 1 - Karta informacyjna

Załącznik nr 1 - Informacje uzupełniające o Zamawiającym - skorygowane w dn. 18.09.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.08.2019 - ZGOK/PN/46/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Zwiększenie wydajności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 09.08.2019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

Specyfikacje Techniczne (ST)

Projekt budowlano - wykonawczy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik 1A - Przedmiary

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 - Lista referencyjna

Załącznik nr 6 - klucz publiczny do szyfrowania ofert

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ - 28.08.2019

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do DUUE w dniu 28.08.2019 (termin składania ofert)

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 18.09.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31.07.2019 - ZGOK/PN/45/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 31.07.2019

IDW 

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla części I

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla części II 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. BDO

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ - 27.08.2019

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do DUUE w dniu 27.08.2019 (termin składania ofert)

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 04.09.2019 na pyt. Wykonawcy z dnia 21.08.2019 - Zestaw nr 1 + zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do DUUE w dniu 04.09.2019 

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 17.09.2019 na pyt. Wykonawcy z dnia 16.09.2019 - Zestaw nr 2

Informacja z otwarcia ofert - 23.09.2019 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.05.2019 - ZGOK/PN/36/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Zwiększenie wydajności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 21.05.2019

IDW

IDW uwzględniająca wszystkie zmiany

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

Specyfikacje Techniczne (ST)

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Przedmiary

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 - Lista referencyjna

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja o zmianie klucza publicznego - 28.06.2019

Uaktualniony klucz publiczny do szyfrowania ofert

Projekt budowlano - wykonawczy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ - 24.05.2019

Odpowiedź z dnia 31.05.2019 na pytanie Wykonawcy z dnia 27.05.2019 - Zestaw nr 1

Odpowiedź z dnia 10.06.2019 na wniosek Wykonawcy z dnia 07.06.2019 - Zestaw nr 4 (dot. wizji lokalnej) oraz zmiana SIWZ (termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do DUUE w dniu 10.06.2019 (termin składania ofert)

Odpowiedzi z dnia 12.06.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 04.06.2019 (Zestaw nr 2) oraz zmiana SIWZ

Odpowiedzi z dnia 12.06.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 04.06.2019 (Zestaw nr 3)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do DUUE w dniu 12.06.2019 (termin składania ofert)

Odpowiedzi z dnia 25.06.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 17.06.2019 (Zestaw nr 6)

Załączniki do Zestawu nr 6

Odpowiedzi z dnia 25.06.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 17.06.2019 (Zestaw nr 7) oraz zmiana SIWZ (termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 25.06.2019 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ - 27.06.2019

Załącznik do Zmiany SIWZ z dn. 27.06.2019

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 27.06.2019 

Odpowiedzi z dnia 04.07.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 12.06.2019 oraz zmiana SIWZ (Zestaw nr 5)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do publikacji do UPUE w dniu 04.07.2019

Odpowiedzi z dnia 04.07.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 21.06.2019 oraz zmiana SIWZ (Zestaw nr 8)

Odpowiedzi z dnia 04.07.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 24.06.2019 (Zestaw nr 9)

Odpowiedzi z dnia 04.07.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 18.06.2019 (Zestaw nr 10)

Odpowiedzi z dnia 10.07.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 5.07.2019 (Zestaw nr 11)

Informacja o drugiej zmianie tytułu projektu - 12.07.2019

Zmiana ogłoszenia przekazana do UPUE w dniu 12.07.2019

Informacja o poprawieniu omyłki redakcyjne w SIWZ - 15.07.2019

Informacja z otwarcia ofert - 22.07.2019 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 02.08.2019

Wyjaśnienia dot. dokonanych modyfikacji w Projekcie budowlano-wykonawczym rozbudowy ZUOK

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.05.2019 - ZGOK/PN/34/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Modernizacja systemu automatycznego załadunku komór biosuszenia TEG na terenie ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 21.05.2019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

OPZ

Załączniki do OPZ

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz usług/dostaw

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja z otwarcia ofert - 24.06.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 30.07.2019

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X