☰ Menu
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o
Herb Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o

Poniedziałek 25.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zamówienia Publiczne 2019

14.03.2019 - ZGOK/PN/18/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w związku z realizacją projektu "Modernizacja mechanicznego segmentu przetwarzania ZUOK w Olsztynie"

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 14.03.2019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

OPZ

Obowiązki informacyjne beneficjenta realizującego projekty  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1A - Wstępna koncepcja kampanii

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz usług

Załącznik nr 5 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 15.03.2019 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 14.03.2019 r. - Zestaw nr 1

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 18.03.2019 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 14.03.2019 r. - Zestaw nr 2

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 19.03.2019 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 18.03.2019 r. - Zestaw nr 3=Zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu- 19.03.2019

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 21.03.2019 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 20.03.2019 r. - Zestaw nr 4

Zmiana ogłoszenia o zamówienia - 22.03.2019

Zmiana SIWZ - 22.03.2019 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.03.2019 - ZGOK/ZO/13/2019

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie ofertowym na podstawie wyłączenia z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zamawiającego 

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy 

Zaproszenie do składania ofert

Projekt umowy

Umowa powierzenia danych osobowych

Załącznik nr 1 do Umowy - Stan zatrudnienia oraz występujące na poszczególnych stanowiskach czynniki szkodliwe 

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 19.03.2019 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 19.03.2019 r. - Zestaw nr 1

Informacja o złożonych ofertach - 20.03.2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

11.03.2019 - ZGOK/ZO/17/2019

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie ofertowym na podstawie wyłączenia z art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zamawiającego 

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej związanej z realizacją projektu „Modernizacja mechanicznego segmentu przetwarzania ZUOK w Olsztynie”

Zaproszenie do składania ofert

OPZ

Obowiązki informacyjne beneficjenta realizującego projekty  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Projekt umowy

Umowa powierzenia danych osobowych

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o złożonych ofertach - 15.03.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 18.03.2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.02.2019 - ZGOK/PN/12/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Dostawa zębów tnących wzmocnionych ze śrubą mocującą do rozdrabniaczy typu Terminator 1700Ed

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 22.02.2019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Dokumentacja fotograficzna i fragment instrukcji konserwacji rozdrabniacza

Informacja z otwarcia ofert - 01.03.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 04.03.2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.02.2019 - ZGOK/PN/11/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Dostawy środków ochrony indywidualnej dla pracowników ZGOK Sp. z o.o. i artykułów BHP 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 20.02.2019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1A - Formularz rzeczowo-cenowy 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Zmiana SIWZ z dnia 22.02.2019

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 27.02.2019 na wniosek Wykonawcy z dnia 26.02.2019 - Zestaw nr 3

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 27.02.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 26.02.2019 - Zestaw nr 1 i 2 = Zmiana SIWZ (zmiana terminu składania ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 27.02.2019

Informacja z otwarcia ofert - 05.03.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

05.02.2019 - ZGOK/PN/7/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji fotowoltaicznej na dachach hal produkcyjnych trzech stacji przeładunkowych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 05.02.2019

IDW

OPZ

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz usług 

Informacja z otwarcia ofert - 12.02.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 04.03.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.02.2019 - ZGOK/PN/9/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Usługa prowadzenia stacji przeładunkowej dla odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 oraz odpadów zielonych ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, poprzez przyjęcie tych odpadów i ich zagospodarowanie 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 01.02.2019

IDW

IDW - uwzględniająca zmiany z dn. 01.03.2019 

IDW - uwzględniająca zmiany z dn. 01.03.2019 oraz z dn. 20.03.2019

Projekt umowy

Projekt Umowy - uwzględniający zmiany z dn. 01.03.2019

Projekt Umowy - uwzględniający zmiany z dn. 01.03.2019 oraz z dn. 20.03.2019

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty uwzględniający zmiany z dn. 01.03.2019

Załącznik nr 1 - Formularz oferty uwzględniający zmiany z dn. 01.03.2019 oraz z dn. 20.03.2.019

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Zmiana SIWZ - 25.02.2019

Odpowiedź z dnia 01.03.2019 na pytanie Wykonawcy z dnia 21.02.2019 - Zestaw nr 1 oraz zmian SIWZ 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 01.03.2019

Zmiana SIWZ - 01.03.2019 (termin składania i otwarcia ofert)

II zmiana ogłoszenia o zamówieniu  - 01.03.2019 (termin składania i otwarcia ofert)

Zmiana SIWZ - 14.03.2019 (termin składania i otwarcia ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu  - 14.03.2019 (termin składania i otwarcia ofert)

Zmiana SIWZ - 19.03.2019 (termin składania i otwarcia ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 19.03.2019(termin składania i otwarcia ofert)

Odpowiedź z dnia 20.03.2019 na pytanie Wykonawcy z dnia 14.03.2019 - Zestaw nr 2= zmiana SIWZ 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 20.03.2019 (w tym termin składania i otwarcia ofert)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.01.2019 - ZGOK/PN/8/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986)

Wynajem sprzętu z obsługą, odbiór i zagospodarowanie frakcji podsitowej 0-60 mm (kod 19 12 12) z odpadów komunalnych zmieszanych (20 03 01)

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 28.01.2019

IDW

IDW - wersja uwzględniająca zmiany z dnia 12.02.2019

Projekt umowy

Projekt umowy  - wersja uwzględniająca zmiany z dnia 12.02.2019

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - wersja uwzględniająca zmiany z dnia 12.02.2019

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Zmiana SIWZ - 12.02.2019

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 12.02.2019

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 12.02.2019 na pytanie Wykonawcy z dnia 30.01.2019 - Zestaw nr 1

Zmiana SIWZ - 25.02.2019

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu- 27.02.2019

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 27.02.2019 na pytanie Wykonawcy z dnia 27.02.2019 - Zestaw nr 2 = zmiana SIWZ (w tym termin składania ofert)

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 12.03.2019 na pytanie Wykonawcy z dnia 08.03.2019 - Zestaw nr 3

Informacja z otwarcia ofert - 14.03.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X