☰ Menu
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o
Herb Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o

Sobota 25.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zamówienia Publiczne 2019

21.05.2019 - ZGOK/PN/36/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Zwiększenie wydajności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 21.05.2019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

Specyfikacje Techniczne (ST)

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Przedmiary

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 - Lista referencyjna

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Projekt budowlano - wykonawczy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ - 24.05.2019

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.05.2019 - ZGOK/PN/35/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 17 09 04

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 21.05.2019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące wpisu do BDO

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.05.2019 - ZGOK/PN/34/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Modernizacja systemu automatycznego załadunku komór biosuszenia TEG na terenie ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 21.05.2019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

OPZ

Załączniki do OPZ

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz usług/dostaw

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.04.2019 - ZGOK/PN/27/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach 20 01 28 i 20 01 27* (farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice)

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 30.04.2019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty uwzględniający zmianę z dnia 10.05.2019

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące wpisu do BDO

Informacja o zmianie Formularza oferty - 10.05.2019

Zmiana SIWZ z dnia 14.05.2019

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 14.05.2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29.04.2019 - ZGOK/PN/28/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 - zużyte opony 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 29.04.2019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące wpisu do BDO

Informacja z otwarcia ofert - 10.05.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 17.05.2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.04.2019 - ZGOK/PN/29/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Dostawa części gumowych do urządzeń ZUOK w Olsztynie 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 26.04.2019

IDW

OPZ

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 07.05.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 23.05.2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.04.2019 - ZGOK/PN/32/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Transport odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 na trasie Pisz-Olsztyn 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 26.04.2019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące wpisu do BDO

Informacja z otwarcia ofert - 07.05.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 17.05.2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.04.2019 - ZGOK/PN/24/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 02 02 - szkło budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 09.04.2019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 17.04.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 26.04.2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.02.2019 - ZGOK/PN/9/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Usługa prowadzenia stacji przeładunkowej dla odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 oraz odpadów zielonych ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, poprzez przyjęcie tych odpadów i ich zagospodarowanie 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 01.02.2019

IDW

IDW - uwzględniająca zmiany z dn. 01.03.2019 

IDW - uwzględniająca zmiany z dn. 01.03.2019 oraz z dn. 20.03.2019

Projekt umowy

Projekt Umowy - uwzględniający zmiany z dn. 01.03.2019

Projekt Umowy - uwzględniający zmiany z dn. 01.03.2019 oraz z dn. 20.03.2019

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty uwzględniający zmiany z dn. 01.03.2019

Załącznik nr 1 - Formularz oferty uwzględniający zmiany z dn. 01.03.2019 oraz z dn. 20.03.2.019

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Zmiana SIWZ - 25.02.2019

Odpowiedź z dnia 01.03.2019 na pytanie Wykonawcy z dnia 21.02.2019 - Zestaw nr 1 oraz zmian SIWZ 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 01.03.2019

Zmiana SIWZ - 01.03.2019 (termin składania i otwarcia ofert)

II zmiana ogłoszenia o zamówieniu  - 01.03.2019 (termin składania i otwarcia ofert)

Zmiana SIWZ - 14.03.2019 (termin składania i otwarcia ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu  - 14.03.2019 (termin składania i otwarcia ofert)

Zmiana SIWZ - 19.03.2019 (termin składania i otwarcia ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 19.03.2019(termin składania i otwarcia ofert)

Odpowiedź z dnia 20.03.2019 na pytanie Wykonawcy z dnia 14.03.2019 - Zestaw nr 2= zmiana SIWZ 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 20.03.2019 (w tym termin składania i otwarcia ofert)

Odpowiedź z dnia 29.03.2019 na pytanie Wykonawcy z dnia 21.03.2019 - Zestaw nr 3

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu  - 02.04.2019 (termin składania i otwarcia ofert)

Zmiana SIWZ - 02.04.2019 (termin składania ofert)

Odpowiedź z dnia 05.04.2019 na pytanie Wykonawcy z dnia 05.04..2019 - Zestaw nr 4 - Zmiana SIWZ (termin składania i otwarcia ofert)

Zmiana ogłoszenia z dnia 05.04.2019 (termin składania i otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - 10.04.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 13.05.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.01.2019 - ZGOK/PN/8/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986)

Wynajem sprzętu z obsługą, odbiór i zagospodarowanie frakcji podsitowej 0-60 mm (kod 19 12 12) z odpadów komunalnych zmieszanych (20 03 01)

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 28.01.2019

IDW

IDW - wersja uwzględniająca zmiany z dnia 12.02.2019

Projekt umowy

Projekt umowy  - wersja uwzględniająca zmiany z dnia 12.02.2019

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - wersja uwzględniająca zmiany z dnia 12.02.2019

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Zmiana SIWZ - 12.02.2019

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 12.02.2019

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 12.02.2019 na pytanie Wykonawcy z dnia 30.01.2019 - Zestaw nr 1

Zmiana SIWZ - 25.02.2019

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu- 27.02.2019

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 27.02.2019 na pytanie Wykonawcy z dnia 27.02.2019 - Zestaw nr 2 = zmiana SIWZ (w tym termin składania ofert)

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 12.03.2019 na pytanie Wykonawcy z dnia 08.03.2019 - Zestaw nr 3

Informacja z otwarcia ofert - 14.03.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 08.04.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X