☰ Menu
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o
Herb Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o

Wtorek 23.04.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zamówienia archiwalne 2019

 

13.03.2019 - ZGOK/ZO/13/2019

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie ofertowym na podstawie wyłączenia z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zamawiającego 

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy 

Zaproszenie do składania ofert

Projekt umowy

Umowa powierzenia danych osobowych

Załącznik nr 1 do Umowy - Stan zatrudnienia oraz występujące na poszczególnych stanowiskach czynniki szkodliwe 

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 19.03.2019 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 19.03.2019 r. - Zestaw nr 1

Informacja o złożonych ofertach - 20.03.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 26.03.2019 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.03.2019 - ZGOK/ZO/17/2019

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie ofertowym na podstawie wyłączenia z art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zamawiającego 

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej związanej z realizacją projektu „Modernizacja mechanicznego segmentu przetwarzania ZUOK w Olsztynie”

Zaproszenie do składania ofert

OPZ

Obowiązki informacyjne beneficjenta realizującego projekty  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Projekt umowy

Umowa powierzenia danych osobowych

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o złożonych ofertach - 15.03.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 18.03.2019

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.02.2019 - ZGOK/PN/12/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Dostawa zębów tnących wzmocnionych ze śrubą mocującą do rozdrabniaczy typu Terminator 1700Ed

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 22.02.2019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Dokumentacja fotograficzna i fragment instrukcji konserwacji rozdrabniacza

Informacja z otwarcia ofert - 01.03.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 04.03.2019

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

05.02.2019 - ZGOK/PN/7/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji fotowoltaicznej na dachach hal produkcyjnych trzech stacji przeładunkowych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 05.02.2019

IDW

OPZ

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz usług 

Informacja z otwarcia ofert - 12.02.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 04.03.2019

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.01.2019 - ZGOK/PN/6/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986)

Adaptacja dokumentacji projektowej dla inwestycji budowa Stacji Przeładunkowej w Piszu  

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 18.01.2019

IDW

OPZ

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz usług 

Dokumentacja projektowa przeznaczona do aktualizacji

Informacja z otwarcia ofert - 25.01.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 07.02.2019

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.01.2019 - ZGOK/PN/4/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986)

Usługi mycia i dezynfekcji kabin sortowniczych w ZUOK w Olsztynie 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 09.01.2019

IDW

OPZ

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 16.01.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 16.01.2019 - Zestaw nr 1 + Zmiana SIWZ 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 16.01.2019

Zmiana SIWZ z dnia 18.01.2019

Informacja z otwarcia ofert - 24.01.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 05.02.2019 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

07.01.2019 - ZGOK/PN/3/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986)

Opracowanie dokumentacji projektowej zwiększenia wydajności linii przetwarzania odpadów zmieszanych ZUOK w Olsztynie do 130 000 Mg/rok

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 07.01.2019

IDW

OPZ

Załączniki do OPZ

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty uaktualniony 11.01.2019

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 11.01.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 08.01.2019 - Zestaw nr 1

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 11.01.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 09.01.2019 - Zestaw nr 2

Zmiana SIWZ z dnia 11.01.2019

Zmiana ogłoszenia z dnia 11.01.2019

Zmiana SIWZ z dnia 17.01.2019

Zmiana ogłoszenia z dnia 17.01.2019

Zmiana SIWZ z dnia 18.01.2019

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 21.01.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 18.01.2019 - Zestaw nr 3

Zmiana ogłoszenia z dnia 21.01.2019

Zmiana SIWZ z dnia 21.01.2019

Informacja z otwarcia ofert - 25.01.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 30.01.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

04.01.2019 - ZGOK/PN/2/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986)

Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji fotowoltaicznej na dachach hal produkcyjnych ZUOK w Olsztynie  

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 04.01.2019

IDW

OPZ

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz usług 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

Zmiana SIWZ z dn. 07.01.2019

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 09.01.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 08.01.2019 - Zestaw nr 1

Informacja z otwarcia ofert - 11.01.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 17.01.2019

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.01.2019 - ZGOK/ZO/1/2019

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie ofertowym na podstawie art. 138o ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zamawiającego 

Ochrona mienia na terenie stacji przeładunkowych w trzech odrębnych lokalizacjach 

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Wykaz usług 

Instrukcja eksploatacji SP Medyny 

Instrukcja eksploatacji SP Polska Wieś 

Instrukcja eksploatacji SP Trelkowo 

Zmiana treści Zaproszenia do składania ofert (IDW - data i godzina otwarcia ofert) -08.01.2019

Informacja z otwarcia ofert - 10.01.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 17.01.2019 

Informacja o udzieleniu zamówienia - 31.01.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X