Zamówienia archiwalne 2019

31.12.2019 - ZGOK/PN/95/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Naprawy  i przeglądy bram w ZUOK w Olsztynie i 3 Stacjach Przeładunkowych: w Medynach, Polskiej Wsi i Trelkowie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 31.12.2019

IDW 

Projekt umowy dla Części I

Projekt umowy dla Części II

Projekt umowy dla Części III

Projekt umowy dla Części IV

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

Opis Przedmiotu Zamówienia (dot. wszystkich części)

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1:

Formularz oferty  dla Części I

Formularz oferty  dla Części II

Formularz oferty  dla Części III

Formularz oferty  dla Części IV

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA ORAZ IN. INFORMACJE

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w BZP w dniu 07.01.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 07.01.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 03.01.2020  - Zestaw nr 1 oraz zmiana SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 13.01.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 13.01.2020  - Zestaw nr 2

Informacja z otwarcia ofert 15.01.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 17.01.2020

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.12.2019 - ZGOK/PN/70/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Wzmocnienie bazy surowcowej do produkcji paliwa alternatywnego poprzez rozbudowę Stacji Przeładunkowej ZGO w Piszu

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 13.12.2019

IDW 

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

Opis Przedmiotu Zamówienia

Projekt wykonawczy

Przedmiary i SST

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz robót

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA ORAZ IN. INFORMACJE

Zmiana SIWZ z dnia 10.01.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w BZP w dniu 10.01.2020

Zmiana SIWZ z dnia 20.01.2020

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu w dniu 20.01.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 05.02.2020  na pytania Wykonawcy z dnia 28.01.2020 - Zestaw nr 3 oraz zmiana SIWZ 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w BZP w dniu 05.02.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 05.02.2020  na pytania Wykonawcy z dnia 30.01.2020 - Zestaw nr 4

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 18.02.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 30.12.2019 - Zestaw nr 1 oraz zmiana SIWZ

Załączniki do Zestawu nr 1

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w BZP w dniu 18.02.2020

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 26.02.2020 na pytania Wykonawcy z dnia 14.01.2020 - Zestaw nr 2 oraz zmiana SIWZ

Załącznik do Zestawu nr 2 (dot. pyt. 28)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w BZP w dniu 26.02.2020

Informacja o przedłużeniu ważności warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla dz. 1149/38 zlokalizowanej w obrębie m. Pisz

Informacja z otwarcia ofert - 09.03.2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 14.07.2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.05.2019 - ZGOK/PN/36/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Zwiększenie wydajności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 21.05.2019

IDW

IDW uwzględniająca wszystkie zmiany

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

Specyfikacje Techniczne (ST)

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Przedmiary

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 - Lista referencyjna

Załącznik nr 6 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja o zmianie klucza publicznego - 28.06.2019

Uaktualniony klucz publiczny do szyfrowania ofert

Projekt budowlano - wykonawczy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ - 24.05.2019

Odpowiedź z dnia 31.05.2019 na pytanie Wykonawcy z dnia 27.05.2019 - Zestaw nr 1

Odpowiedź z dnia 10.06.2019 na wniosek Wykonawcy z dnia 07.06.2019 - Zestaw nr 4 (dot. wizji lokalnej) oraz zmiana SIWZ (termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do DUUE w dniu 10.06.2019 (termin składania ofert)

Odpowiedzi z dnia 12.06.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 04.06.2019 (Zestaw nr 2) oraz zmiana SIWZ

Odpowiedzi z dnia 12.06.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 04.06.2019 (Zestaw nr 3)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do DUUE w dniu 12.06.2019 (termin składania ofert)

Odpowiedzi z dnia 25.06.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 17.06.2019 (Zestaw nr 6)

Załączniki do Zestawu nr 6

Odpowiedzi z dnia 25.06.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 17.06.2019 (Zestaw nr 7) oraz zmiana SIWZ (termin składania ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 25.06.2019 (termin składania ofert)

Zmiana SIWZ - 27.06.2019

Załącznik do Zmiany SIWZ z dn. 27.06.2019

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 27.06.2019 

Odpowiedzi z dnia 04.07.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 12.06.2019 oraz zmiana SIWZ (Zestaw nr 5)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do publikacji do UPUE w dniu 04.07.2019

Odpowiedzi z dnia 04.07.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 21.06.2019 oraz zmiana SIWZ (Zestaw nr 8)

Odpowiedzi z dnia 04.07.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 24.06.2019 (Zestaw nr 9)

Odpowiedzi z dnia 04.07.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 18.06.2019 (Zestaw nr 10)

Odpowiedzi z dnia 10.07.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 5.07.2019 (Zestaw nr 11)

Informacja o drugiej zmianie tytułu projektu - 12.07.2019

Zmiana ogłoszenia przekazana do UPUE w dniu 12.07.2019

Informacja o poprawieniu omyłki redakcyjne w SIWZ - 15.07.2019

Informacja z otwarcia ofert - 22.07.2019 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 02.08.2019

Wyjaśnienia dot. dokonanych modyfikacji w Projekcie budowlano-wykonawczym rozbudowy ZUOK

Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu postępowania - 30.03.2020 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24.12.2019 - ZGOK/PN/91/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 ze Stacji Przeładunkowej w Trelkowie gmina Szczytno 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 24.12.2019

IDW

 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 20.01.2020  na pytania Wykonawcy z dnia 20.01.2020 - Zestaw nr 1

Informacja z otwarcia ofert - 23.01.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 28.01.2020

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.12.2019 - ZGOK/PN/89/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - popiół 
 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - 20.12.2019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) -  spakowany plik xml. po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty

Informacja z otwarcia ofert - 21.01.2020

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 30.01.2020

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31.10.2019 - ZGOK/PN/66/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27)

Projekt umowy

Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

 
 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) -  spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem
 
 
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA ORAZ IN. INFORMACJE
 
 

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 22.11.2019 na pyt. Wykonawcy z dn. 15.11.2019 - Zestaw nr 2 + zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 22.11.2019

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 22.11.2019 na pyt. Wykonawcy z dn. 08.11.2019 - Zestaw nr 3 

Informacja z otwarcia ofert - 09.12.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 28.01.2020

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.12.2019 - ZGOK/PN/88/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 ze Stacji Przeładunkowej w Trelkowie gmina Szczytno 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 16.12.2019

IDW 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA ORAZ IN. INFORMACJE

Zmiana SIWZ z dnia 20.12.2019

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w BZP w dniu 20.12.2019

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 23.12.2019 na pyt. Wykonawcy z dnia 20.12.2019  - Zestaw nr 1 oraz zmiana SIWZ

Informacja z otwarcia ofert - 27.12.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 07.01.2020

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.12.2019 - ZGOK/PN/84/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - popiół

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 16.12.2019

IDW 

Projekt umowy 

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 23.12.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 02.01.2020

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.12.2019 - ZGOK/PN/86/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Naprawy bieżące i specjalistyczne ładowarek MANITOU

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 13.12.2019

IDW 

Projekt umowy dla Części I

Projekt umowy dla Części II

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla Części I

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla Części II

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 20.12.2019

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych - 27.12.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 30.12.2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.12.2019 - ZGOK/PN/81/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27)

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 (paliwo alternatywne), powstających w ZUOK w Olsztynie z odpadów komunalnych zmieszanych (20 03 01), poprzez ich termiczne przekształcenie
 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - 09.12.2019

SIWZ

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) -  spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem
 
 
 
 

Informacja o unieważnieniu postępowania - 10.01.2020 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.12.2019 - ZGOK/PN/77/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego CCTV na trzech Stacjach Przeładunkowych ZGOK

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 09.12.2019

IDW 

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

Opis Przedmiotu Zamówienia

Załączniki do OPZ

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA ORAZ IN. INFORMACJE

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 17.12.2019 na pyt. Wykonawcy z dnia 13.12.2019 - Zestaw nr 1

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 17.12.2019 na pyt. Wykonawcy z dnia 16.12.2019 - Zestaw nr 2

Informacja z otwarcia ofert - 19.12.2019 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 13.01.2020

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.12.2019 - ZGOK/PN/79/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27)

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

 Formularz oferty dla części I

 Formularz oferty dla części II

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) -  spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

 

Informacja o unieważnieniu postępowania - 10.01.2020 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.11.2019 - ZGOK/PN/78/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27)

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 (paliwo alternatywne), powstających w ZUOK w Olsztynie z odpadów komunalnych zmieszanych (20 03 01), poprzez ich termiczne przekształcenie
 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - 27.11.2019

SIWZ

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) -  spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25.10.2019 - ZGOK/PN/64/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie  20 01 11 i 20 01 10
 

IDW

Projekt umowy

Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) -  spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem
 
 
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA ORAZ IN. INFORMACJE
 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 22.11.2019

Informacja z otwarcia ofert - 09.12.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 03.01.2020

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

25.10.2019 - ZGOK/PN/62/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW
 
 
 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) -   spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23.10.2019 - ZGOK/PN/63/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów papy odpadowej o kodzie 17 03 80

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 23.10.2019

IDW

Projekt umowy

Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Formularz oferty dla części I

Formularz oferty dla części II 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA ORAZ IN. INFORMACJE
 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 22.11.2019

Informacja z otwarcia ofert - 09.12.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 03.01.2020

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29.11.2019 - ZGOK/PN/80/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawa zamiatarki ciągnionej na potrzeby ZUOK Olsztyn

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 29.11.2019

IDW 

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik do OPZ

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA ORAZ IN. INFORMACJE

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 06.12.2019 na pyt. Wykonawcy z dnia 04.12.2019 - Zestaw nr 1

 

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 10.12.2019 na pyt. Wykonawcy z dnia 09.12.2019 - Zestaw nr 2

 

Informacja o braku ofert - 13.12.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania - 16.12.2019

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

19.11.2019 - ZGOK/PN/76/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Dostawa i montaż systemu sygnalizacji pożaru - system zasysający - na terenie hal produkcyjnych ZUOK Olsztyn

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 19.11.2019

IDW 

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 - Wykaz osób

Informacja z otwarcia ofert - 29.11.2019 

Informacja o unieważnieniu postępowania - 05.12.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31.10.2019 - ZGOK/PN/65/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych o kodach: 15 01 10*, 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 25, 20 01 26*, 20 01 29*, 20 01 30*

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - 31.10.2019

IDW

Projekt umowy

Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) -  spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem
 
 

Informacja o braku ofert - 02.12.2019 

Informacja o unieważnieniu postępowania - 04.12.2019

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.10.2019 - ZGOK/PN/57/2019

 

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny - popiół

 
 
 
ZAŁĄCZNIKI DO IDW
 
 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 
 
 
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA ORAZ IN. INFORMACJE
 

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 18.11.2019 na pyt. Wykonawcy z dn. 18.11.2019 - Zestaw nr 2 

Informacja z otwarcia ofert - 22.11.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania - 04.12.2019 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

08.11.2019 - ZGOK/PN/60/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Wymiana części do rozdrabniacza wstępnego typu terminator 1700ed nr 362001 w ramach przeglądu rozszerzonego

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 08.11.2019

IDW 

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 1A - Formularz cenowy

Załącznik nr 1A - Formularz cenowy uwzględniający zmiany SIWZ z dn. 12.11.2019

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA ORAZ IN. INFORMACJE

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 12.11.2019 na pyt. Wykonawcy z dn. 12.11.2019 - Zestaw nr 1 + zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 12.11.2019 

Odpowiedź Zamawiającego z dn. 15.11.2019 na pyt. Wykonawcy z dn. 13.11.2019 - Zestaw nr 2

Informacja z otwarcia ofert -19.11.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 20.11.2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.10.2019 - ZGOK/PN/56/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 10.10.2019

IDW 

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja o poprawieniu omyłki edycyjnej w SIWZ - 11.10.2019

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 11.10.2019

Informacja z otwarcia ofert - 17.10.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 08.11.2019

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.10.2019 - ZGOK/PN/54/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie papy odpadowej o kodzie 17 03 80

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 10.10.2019

IDW 

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja o poprawieniu omyłki edycyjnej w SIWZ - 11.10.2019

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 11.10.2019

Informacja z otwarcia ofert - 17.10.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 31.10.2019

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31.07.2019 - ZGOK/PN/45/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 31.07.2019

IDW 

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla części I

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla części II 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. BDO

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ, ZMIANY OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ - 27.08.2019

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do DUUE w dniu 27.08.2019 (termin składania ofert)

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 04.09.2019 na pyt. Wykonawcy z dnia 21.08.2019 - Zestaw nr 1 + zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do DUUE w dniu 04.09.2019 

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 17.09.2019 na pyt. Wykonawcy z dnia 16.09.2019 - Zestaw nr 2

Informacja z otwarcia ofert - 23.09.2019 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 18.10.2019

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

23.10.2019 - ZGOK/PN/67/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Transport odpadów o kodzie 19 05 99 na trasie Olsztyn-Wysieka

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 23.10.2019

IDW 

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 30.10.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 31.10.2019

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30.09.2019 - ZGOK/PN/55/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 (paliwo alternatywne) powstających w ZUOK w Olsztynie z odpadów komunalnych zmieszanych (20 03 01) poprzez ich termiczne przekształcenie.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 02.10.2019

SIWZ

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla części I

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla części II 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla części III

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 08.10.2019 na pyt. Wykonawcy z dnia 08.10.2019 - Zestaw nr 1 + zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu dot. terminu składania i otwarcia ofert (do 06.11.2019r.)

Informacja o braku ofert - 06.11.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania - 08.11.2019

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.09.2019 - ZGOK/PN/52/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Dostawa części zamiennych do rozdrabniacza końcowego Vecoplan 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 18.09.2019

IDW 

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

OPZ

Instrukcja konserwacji 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 27.09.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 09.10.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.09.2019 - ZGOK/ZO/51/2019

Postępowanie ofertowe, wyłączone ze stosowania przepisów PZP (wyłączenie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP)

Badanie sprawozdania finansowego ZGOK Sp. z o.o. za rok 2019, 2020 i 2021

Zaproszenie do składania ofert

Projekt Umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Informacje uzupełniające o Zamawiającym 

Załączniki nr 2-4 do IDW

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 18.09.2019 na pismo Wykonawcy z dnia 13 września 2019 - Zestaw nr 1 + zmiana terminu składania ofert

Załącznik do Zestawu nr 1 - Karta informacyjna

Załącznik nr 1 - Informacje uzupełniające o Zamawiającym - skorygowane w dn. 18.09.2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o rozstrzygnięciu postępowania  - 22.10.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.10.2019 - ZGOK/PN/58/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Naprawy bieżące zestawów hakowych (Scania/Wielton) wraz z wykonywaniem przeglądów okresowych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 09.10.2019

IDW 

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty uwzględniający poprawienie omyłki edycyjnej z dn. 18.10.2019

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA ORAZ IN. INFORMACJE

Informacja o poprawieniu omyłki edycyjnej w SIWZ - 10.10.2019

Zmiana SIWZ wraz z informacją o poprawieniu omyłki edycyjnej w SIWZ - 11.10.2019

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 11.10.2019

Zmiana SIWZ wraz z informacją o poprawieniu omyłki edycyjnej w Formularzu oferty - 18.10.2019

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 18.10.2019

Informacja z otwarcia ofert - 23.10.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 24.10.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.05.2019 - ZGOK/PN/34/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Modernizacja systemu automatycznego załadunku komór biosuszenia TEG na terenie ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 21.05.2019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

OPZ

Załączniki do OPZ

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz usług/dostaw

Załącznik nr 5 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja z otwarcia ofert - 24.06.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 30.07.2019

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.08.2019 - ZGOK/PN/46/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Zwiększenie wydajności Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 09.08.2019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

Specyfikacje Techniczne (ST)

Projekt budowlano - wykonawczy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik 1A - Przedmiary

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw

Załącznik nr 5 - Lista referencyjna

Załącznik nr 6 - klucz publiczny do szyfrowania ofert

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ - 28.08.2019

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do DUUE w dniu 28.08.2019 (termin składania ofert)

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 18.09.2019

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.09.2019 - ZGOK/PN/50/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Ubezpieczenie pojazdów użytkowanych przez ZGOK Sp. z o.o. 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 03.09.2019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia - uwzględniający zmiany SIWZ z dn 06.09.2019

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Deklaracja fakultatywnych warunków ubezpieczenia    

Załącznik nr 5 - Formularz cenowy

Załącznik nr 5 - Formularz cenowy uwzględniający zmiany SIWZ z dn. 06.09.2019

Załącznik nr 6 - Wykaz pojazdów

Załącznik nr 7 - Zaświadczenie o szkodowości 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ - 05.09.2019 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 05.09.2019

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 06.09.2019 na pyt. Wykonawcy z dnia 04.09.2019 - Zestaw nr 1 

Załącznik do Zestawu nr 1 - Zaświadczenie o szkodowości 

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 06.09.2019 na pyt. Wykonawcy z dnia 05.09.2019 - Zestaw nr 2 + zmiana SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 06.09.2019 na pyt. Wykonawcy z dnia 05.09.2019 - Zestaw nr 3 + zmiana SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 11.09.2019 na pyt. Wykonawcy z dnia 10.09.2019 - Zestaw nr 4 

Załącznik do Zestawu nr 4 - Zaświadczenie o szkodowości 

Informacja z otwarcia ofert - 12.09.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 17.09.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.08.2019 - ZGOK/ 48/ZO/2019

Postępowanie ofertowe, wyłączone ze stosowania przepisów PZP (wyłączenie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP)

Usługi doradcze w zakresie prawa podatkowego i bilansowego

Zaproszenie do składania ofert

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 02.09.2019 na pismo Wykonawcy z dnia 29 sierpnia 2019 - Zestaw nr 1 + zmiana treści Zaproszenia

Informacja o złożonych ofertach - 10.09.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 13.09.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.08.2019 - ZGOK/PN/47/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Ubezpieczenie mienia ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie od zdarzeń losowych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 14.08.2019

IDW

Projekt umowy

Opis Przedmiotu Zamówienia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Deklaracja fakultatywnych warunków ubezpieczenia    

Załącznik nr 5 - Formularz cenowy

Załącznik nr 6 - Procedura prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym na terenie ZGOK Sp. z o.o.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 22.08.2019 na pyt. Wykonawcy z dnia 21.08.2019 - Zestaw nr 1 + zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 22.08.2019

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 23.08.2019 na pyt. Wykonawcy z dnia 22.08.2019 - Zestaw nr 2 + zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 23.08.2019

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 30.08.2019 na pyt. Wykonawcy z dnia 28.08.2019 - Zestaw nr 3 + zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 30.08.2019

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 03.09.2019 na pyt. Wykonawcy z dnia 03.09.2019 - Zestaw nr 4 + zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 03.09.2019

Informacja z otwarcia ofert - 11.09.2019 

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 17.09.2019

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30.07.2019 - ZGOK/PN/43/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 (paliwo alternatywne) powstających w ZUOK w Olsztynie z odpadów komunalnych zmieszanych (20 03 01) poprzez ich termiczne przekształcenie.

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 30.07.2019

SIWZ

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Informacja z otwarcia ofert - 29.08.2019 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 02.09.2019

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.07.2019 - ZGOK/PN/42/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Transport odpadów o kodzie 19 05 99 na trasie Olsztyn - Wysieka

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 11.06.2019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty uwzględniający zmiany z dn. 15.07.2019

Załącznik nr 1 - Formularz oferty uwzględniający zmiany z dn. 19.07.2019

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW, ZMIANY SIWZ I OGŁOSZENIA

Zmiana SIWZ - 15.07.2019

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w BZP w dniu 15.07.2019

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 17.07.2019 na pyt. Wykonawcy z dnia 15.07.2019 - Zestaw nr 1 + zmiana SIWZ

Zmiana SIWZ - 17.07.2019

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w BZP w dniu 17.07.2019

Sprostowanie do zmiany SIWZ z dnia 15.07.2019 r. 

Zmiana SIWZ - 19.07.2019

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w BZP w dniu 19.07.2019

Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.07.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 06.08.2019

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.06.2019 - ZGOK/ZO/41/2019

Postępowanie ofertowe, wyłączone ze stosowania przepisów PZP (wyłączenie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP)

Poprawa warunków bhp w hali przerobu odpadów ZUOK Olsztyn - dostawa i montaż podestów

Zaproszenie do składania ofert - IDW - 28.06.2019

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Informacja o złożonej ofercie - 08.07.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 09.07.2019

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.06.2019 - ZGOK/PN/40/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Przegląd serwisowy okresowy rozdrabniaczy typu Terminator 1700 Ed w ZUOK w Olsztynie 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 11.06.2019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

OPZ

Instrukcja konserwacji 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 18.06.2019 na pyt. Wykonawcy z dnia 18.06.2019 - Zestaw nr 1

Informacja z otwarcia ofert - 24.06.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 03.07.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.06.2019 - ZGOK/PN/38/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Usługa magazynowania paliwa RDF (19 12 10) wraz z transportem

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 03.06.2019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

Załącznik do faktury

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące wpisu do BDO

Informacja z otwarcia ofert - 10.06.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 18.06.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27.05.2019 - ZGOK/PN/37/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12  

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 27.05.2019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące wpisu do BDO

Informacja o braku ofert - 03.06.2019

Informacja o unieważnieniu postępowania - 05.06.2019

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21.05.2019 - ZGOK/PN/35/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 17 09 04

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 21.05.2019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące wpisu do BDO

Informacja z otwarcia ofert - 25.06.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 03.07.2019

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.04.2019 - ZGOK/PN/27/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodach 20 01 28 i 20 01 27* (farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice)

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 30.04.2019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty uwzględniający zmianę z dnia 10.05.2019

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące wpisu do BDO

Informacja o zmianie Formularza oferty - 10.05.2019

Zmiana SIWZ z dnia 14.05.2019

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 14.05.2019

Informacja z otwarcia ofert - 31.05.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 24.06.2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29.04.2019 - ZGOK/PN/28/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 16 01 03 - zużyte opony 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 29.04.2019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące wpisu do BDO

Informacja z otwarcia ofert - 10.05.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 17.05.2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.04.2019 - ZGOK/PN/29/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Dostawa części gumowych do urządzeń ZUOK w Olsztynie 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 26.04.2019

IDW

OPZ

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 07.05.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 23.05.2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26.04.2019 - ZGOK/PN/32/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Transport odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 na trasie Pisz-Olsztyn 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 26.04.2019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące wpisu do BDO

Informacja z otwarcia ofert - 07.05.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 17.05.2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.04.2019 - ZGOK/PN/24/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 02 02 - szkło budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 09.04.2019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 17.04.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 26.04.2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

01.02.2019 - ZGOK/PN/9/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Usługa prowadzenia stacji przeładunkowej dla odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 oraz odpadów zielonych ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, poprzez przyjęcie tych odpadów i ich zagospodarowanie 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 01.02.2019

IDW

IDW - uwzględniająca zmiany z dn. 01.03.2019 

IDW - uwzględniająca zmiany z dn. 01.03.2019 oraz z dn. 20.03.2019

Projekt umowy

Projekt Umowy - uwzględniający zmiany z dn. 01.03.2019

Projekt Umowy - uwzględniający zmiany z dn. 01.03.2019 oraz z dn. 20.03.2019

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty uwzględniający zmiany z dn. 01.03.2019

Załącznik nr 1 - Formularz oferty uwzględniający zmiany z dn. 01.03.2019 oraz z dn. 20.03.2.019

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Zmiana SIWZ - 25.02.2019

Odpowiedź z dnia 01.03.2019 na pytanie Wykonawcy z dnia 21.02.2019 - Zestaw nr 1 oraz zmian SIWZ 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 01.03.2019

Zmiana SIWZ - 01.03.2019 (termin składania i otwarcia ofert)

II zmiana ogłoszenia o zamówieniu  - 01.03.2019 (termin składania i otwarcia ofert)

Zmiana SIWZ - 14.03.2019 (termin składania i otwarcia ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu  - 14.03.2019 (termin składania i otwarcia ofert)

Zmiana SIWZ - 19.03.2019 (termin składania i otwarcia ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 19.03.2019(termin składania i otwarcia ofert)

Odpowiedź z dnia 20.03.2019 na pytanie Wykonawcy z dnia 14.03.2019 - Zestaw nr 2= zmiana SIWZ 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 20.03.2019 (w tym termin składania i otwarcia ofert)

Odpowiedź z dnia 29.03.2019 na pytanie Wykonawcy z dnia 21.03.2019 - Zestaw nr 3

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu  - 02.04.2019 (termin składania i otwarcia ofert)

Zmiana SIWZ - 02.04.2019 (termin składania ofert)

Odpowiedź z dnia 05.04.2019 na pytanie Wykonawcy z dnia 05.04..2019 - Zestaw nr 4 - Zmiana SIWZ (termin składania i otwarcia ofert)

Zmiana ogłoszenia z dnia 05.04.2019 (termin składania i otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - 10.04.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 13.05.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

28.01.2019 - ZGOK/PN/8/2019

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986)

Wynajem sprzętu z obsługą, odbiór i zagospodarowanie frakcji podsitowej 0-60 mm (kod 19 12 12) z odpadów komunalnych zmieszanych (20 03 01)

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 28.01.2019

IDW

IDW - wersja uwzględniająca zmiany z dnia 12.02.2019

Projekt umowy

Projekt umowy  - wersja uwzględniająca zmiany z dnia 12.02.2019

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - wersja uwzględniająca zmiany z dnia 12.02.2019

Załącznik nr 2 - Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Klucz publiczny do szyfrowania oferty 

Zmiana SIWZ - 12.02.2019

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 12.02.2019

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 12.02.2019 na pytanie Wykonawcy z dnia 30.01.2019 - Zestaw nr 1

Zmiana SIWZ - 25.02.2019

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu- 27.02.2019

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 27.02.2019 na pytanie Wykonawcy z dnia 27.02.2019 - Zestaw nr 2 = zmiana SIWZ (w tym termin składania ofert)

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 12.03.2019 na pytanie Wykonawcy z dnia 08.03.2019 - Zestaw nr 3

Informacja z otwarcia ofert - 14.03.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 08.04.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.03.2019 - ZGOK/PN/18/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w związku z realizacją projektu "Modernizacja mechanicznego segmentu przetwarzania ZUOK w Olsztynie"

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 14.03.2019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

OPZ

Obowiązki informacyjne beneficjenta realizującego projekty  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1A - Wstępna koncepcja kampanii

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz usług

Załącznik nr 5 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 15.03.2019 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 14.03.2019 r. - Zestaw nr 1

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 18.03.2019 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 14.03.2019 r. - Zestaw nr 2

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 19.03.2019 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 18.03.2019 r. - Zestaw nr 3=Zmiana SIWZ

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu- 19.03.2019

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 21.03.2019 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 20.03.2019 r. - Zestaw nr 4

Zmiana ogłoszenia o zamówienia - 22.03.2019

Zmiana SIWZ - 22.03.2019 

Informacja z otwarcia ofert - 26.03.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 02.04.2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.04.2019 - ZGOK/PN/25/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Dostawa i montaż części specjalistycznych - biosuszenie 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 09.04.2019

IDW

OPZ

Załącznik nr 1 do OPZ

Załącznik nr 2 do OPZ

Załącznik nr 3 do OPZ 

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty poprawiony w dniu 16.04.2019

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Odpowiedź z dnia 17.04.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 16.04.2019 - Zestaw nr 1

Informacja z otwarcia ofert - 19.04.2019 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 23.04.2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.04.2019 - ZGOK/PN/23/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 23*, 20 01 35* i 20 01 36

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 09.04.2019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

Załącznik do Umowy - Przyjęcie zewnętrzne 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 17.04.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 25.04.2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

08.04.2019 - ZGOK/ZO/15/2019

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie ofertowym na podstawie wyłączenia z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zamawiającego 

Przeglądy budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olszynie 

Zaproszenie do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Umowa powierzenia danych osobowych

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wykaz usług

Załącznik nr 4 - Wykaz osób 

Informacja z dnia 15.04.2019 r. dot. zmiany terminu składania ofert

Informacja o wprowadzeniu Formularza cenowego - 16.04.2019

Formularz cenowy udostępniony w dniu 16.04.2019

Informacja o złożonych ofertach - 23.04.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 23.04.2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

04.04.2019 - ZGOK/PN/19/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Usługi kompleksowego czyszczenia wnętrza hali wraz z infrastrukturą oraz maszynami

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 04.042019

IDW

OPZ

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz usług

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 11.04.2019 na pytanie Wykonawcy z dnia 11.04.2019 - Zestaw nr 1

Informacja z otwarcia ofert - 15.04.2019 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 19.04.2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.04.2019 - ZGOK/PN/22/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Odbiór i zagospodarowania odpadów o kodzie 17 02 03

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 03.042019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert - 10.04.2019 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 15.04.2019 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

20.02.2019 - ZGOK/PN/11/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Dostawy środków ochrony indywidualnej dla pracowników ZGOK Sp. z o.o. i artykułów BHP 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 20.02.2019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1A - Formularz rzeczowo-cenowy 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Zmiana SIWZ z dnia 22.02.2019

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 27.02.2019 na wniosek Wykonawcy z dnia 26.02.2019 - Zestaw nr 3

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 27.02.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 26.02.2019 - Zestaw nr 1 i 2 = Zmiana SIWZ (zmiana terminu składania ofert)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 27.02.2019

Informacja z otwarcia ofert - 05.03.2019

Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert z dnia 05.03.2019 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 26.03.2019 r. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13.03.2019 - ZGOK/ZO/13/2019

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie ofertowym na podstawie wyłączenia z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zamawiającego 

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy 

Zaproszenie do składania ofert

Projekt umowy

Umowa powierzenia danych osobowych

Załącznik nr 1 do Umowy - Stan zatrudnienia oraz występujące na poszczególnych stanowiskach czynniki szkodliwe 

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 19.03.2019 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 19.03.2019 r. - Zestaw nr 1

Informacja o złożonych ofertach - 20.03.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 26.03.2019 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.03.2019 - ZGOK/ZO/17/2019

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie ofertowym na podstawie wyłączenia z art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zamawiającego 

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej związanej z realizacją projektu „Modernizacja mechanicznego segmentu przetwarzania ZUOK w Olsztynie”

Zaproszenie do składania ofert

OPZ

Obowiązki informacyjne beneficjenta realizującego projekty  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Projekt umowy

Umowa powierzenia danych osobowych

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPROSZENIA

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o złożonych ofertach - 15.03.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 18.03.2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

22.02.2019 - ZGOK/PN/12/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Dostawa zębów tnących wzmocnionych ze śrubą mocującą do rozdrabniaczy typu Terminator 1700Ed

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 22.02.2019

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Dokumentacja fotograficzna i fragment instrukcji konserwacji rozdrabniacza

Informacja z otwarcia ofert - 01.03.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 04.03.2019

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

05.02.2019 - ZGOK/PN/7/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986 z późn. zm.)

Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji fotowoltaicznej na dachach hal produkcyjnych trzech stacji przeładunkowych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 05.02.2019

IDW

OPZ

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz usług 

Informacja z otwarcia ofert - 12.02.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 04.03.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.01.2019 - ZGOK/PN/6/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986)

Adaptacja dokumentacji projektowej dla inwestycji budowa Stacji Przeładunkowej w Piszu  

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 18.01.2019

IDW

OPZ

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz usług 

Dokumentacja projektowa przeznaczona do aktualizacji

Informacja z otwarcia ofert - 25.01.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 07.02.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.01.2019 - ZGOK/PN/4/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986)

Usługi mycia i dezynfekcji kabin sortowniczych w ZUOK w Olsztynie 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 09.01.2019

IDW

OPZ

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 16.01.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 16.01.2019 - Zestaw nr 1 + Zmiana SIWZ 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 16.01.2019

Zmiana SIWZ z dnia 18.01.2019

Informacja z otwarcia ofert - 24.01.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 05.02.2019 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

07.01.2019 - ZGOK/PN/3/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986)

Opracowanie dokumentacji projektowej zwiększenia wydajności linii przetwarzania odpadów zmieszanych ZUOK w Olsztynie do 130 000 Mg/rok

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 07.01.2019

IDW

OPZ

Załączniki do OPZ

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty uaktualniony 11.01.2019

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz osób

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 11.01.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 08.01.2019 - Zestaw nr 1

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 11.01.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 09.01.2019 - Zestaw nr 2

Zmiana SIWZ z dnia 11.01.2019

Zmiana ogłoszenia z dnia 11.01.2019

Zmiana SIWZ z dnia 17.01.2019

Zmiana ogłoszenia z dnia 17.01.2019

Zmiana SIWZ z dnia 18.01.2019

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 21.01.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 18.01.2019 - Zestaw nr 3

Zmiana ogłoszenia z dnia 21.01.2019

Zmiana SIWZ z dnia 21.01.2019

Informacja z otwarcia ofert - 25.01.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 30.01.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

04.01.2019 - ZGOK/PN/2/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986)

Wykonanie dokumentacji projektowej dla instalacji fotowoltaicznej na dachach hal produkcyjnych ZUOK w Olsztynie  

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówieni Publicznych w dniu 04.01.2019

IDW

OPZ

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Załącznik nr 4 - Wykaz usług 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

Zmiana SIWZ z dn. 07.01.2019

Odpowiedź Zamawiającego z dnia 09.01.2019 na pytania Wykonawcy z dnia 08.01.2019 - Zestaw nr 1

Informacja z otwarcia ofert - 11.01.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 17.01.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

03.01.2019 - ZGOK/ZO/1/2019

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie ofertowym na podstawie art. 138o ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz 1986) oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych Zamawiającego 

Ochrona mienia na terenie stacji przeładunkowych w trzech odrębnych lokalizacjach 

IDW

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 - Wykaz usług 

Instrukcja eksploatacji SP Medyny 

Instrukcja eksploatacji SP Polska Wieś 

Instrukcja eksploatacji SP Trelkowo 

Zmiana treści Zaproszenia do składania ofert (IDW - data i godzina otwarcia ofert) -08.01.2019

Informacja z otwarcia ofert - 10.01.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 17.01.2019 

Informacja o udzieleniu zamówienia - 31.01.2019

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.10.2019 - ZGOK/PN/56/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.10.2019 - ZGOK/PN/54/2019

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27.)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wytworzył:
Udostępnił:
Sowińska Agata
(2019-03-19 19:28:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Sowińska Agata
(2020-11-24 10:22:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki