Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o
Herb Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o

Wtorek 21.08.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zamówienia Publiczne 2018

Informacja dotycząca elektronizacji w zamówieniach publicznych

Uprzejmie informujemy, że w związku z istotnymi zmianami związanymi ze sposobem przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, które obowiązuje od dnia 18 kwietnia 2018 roku (dotyczy postępowań wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 roku) Urząd Zamówień Publicznych przygotował Instrukcję składania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Informacja znajduje się na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

14.08.2018 - ZGOK/PN/38/2018

 

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Ubezpieczenie mienia ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie od zdarzeń losowych 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.08.2018

IDW

OPZ

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Formularz oferty

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Deklaracja fakultatywnych warunków ubezpieczenia 

Deklaracja fakultatywnych warunków ubezpieczenia uwzględniająca zmiany z dnia 17.08.2018 

Formularz cenowy 

Procedura prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym na terenie ZGOK Sp. z o.o. 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Odpowiedź z dnia 17.08.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 16.08.2018 (Zestaw nr 1)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.08.2018 r.

Odpowiedź z dnia 20.08.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 20.08.2018 (Zestaw nr 2)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.08.2018 r.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

09.08.2018 - ZGOK/PN/37/2018

 

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Dostawa czołowej ładowarki kołowej z ramą przegubową 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 09.08.2018 r. 

IDW

OPZ

Projekt umowy

Załącznik nr 5 do Umowy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Formularz oferty

Formularz specyfikacji technicznej 

Formularz warunków serwisu 

Wykaz dostaw 

Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

01.08.2018 - ZGOK/PN/36/2018

 

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Ubezpieczenie mienia ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie od zdarzeń losowych 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.08.2018

IDW

OPZ

Projekt umowy

Załącznik do Umowy - Umowa powierzenia 

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Formularz oferty

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Deklaracja warunków ubezpieczenia 

Deklaracja warunków ubezpieczenia - uwzględniająca zmiany z dnia 09.08.2018 r. 

Formularz cenowy 

Zmiana SIWZ (dot. terminu wizji lokalnej) - 02.08.2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Odpowiedź z dnia 09.08.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 03.08.2018 (Zestaw nr 2)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2018 r.

Procedura prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym na terenie ZGOK Sp. z o.o. 

Odpowiedź z dnia 09.08.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 02.08.2018 (Zestaw nr 1)

 

Informacja o braku ofert - 14.08.2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 14.08.2018

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

16.06.2018 - ZGOK/PN/34/2018

 

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Odbiór i zagospodarowanie (poprzez termiczne przekształcenie) odpadów o kodzie 19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne) powstających w ZUOK w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej - 16.06.2018

IDW

Projekt umowy

Załącznik nr 3 do Umowy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Formularz oferty

Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml, po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

 

Informacja o braku ofert - 25.07.2018

Informacja o unieważnieniu postępowania - 31.07.2018 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

17.05.2018 - ZGOK/PN/22/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - 17.05.2018

IDW

Projekt umowy

Załącznik nr 3 do umowy

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Formularz oferty

Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Zmiana SIWZ z dnia 21.05.2018

Zmiana SIWZ  z dnia 05.06.2018

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 05.06.2018

Informacja o poprawieniu omyłki w IDW - 22.06.2018

Informacja z otwarcia ofert - 25.06.2018

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

03.03.2018 - ZGOK/PN/1/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Dostawa przenośników dla instalacji wydzielania frakcji drobnej z odpadów w ZUOK Olsztyn

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - 03.03.2018

IDW

IDW - uwzględniająca zmiany z dnia 30.03.2018

Projekt umowy

Projekt umowy - uwzględniający zmiany z dnia 30.03.2018

OPZ

OPZ - uwzględniający zmiany z dnia 30.03.2018

Załączniki do OPZ:

Szkic lokalizacji dostawy - rzut

Szkic lokalizacji dostawy - przekrój

Projekt technologiczny wykonawczy ZUOK  w Olsztynie branża technologiczna

Koncepcja - Projekt Technologiczny na rozszerzenie linii technologicznej ZUOK w Olsztynie

ZAŁĄCZNIKI DO IDW

Formularz oferty

Formularz oferty - uwzględniający zmiany z dnia 30.03.2018

Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Wykaz dostaw

Karta gwarancyjna

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Odpowiedź z dnia 15.03.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 08.03.2018 (Zestaw nr 1)

Zmiana SIWZ z dnia 15.03.2018 r.

Odpowiedź z dnia 28.03.2018 r. na pytania Wykonawcy z dna 27.03.2018 r. (Zestaw nr 3)

Zmiana SIWZ z dnia 30.03.2018 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 30.03.2018 r.

Zmiana ogłoszenia z dnia 30.03.2018 r. opublikowana w DUUE w dniu 04.04.2018 r.

Odpowiedź z dnia 05.04.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 23.03.2018 r. + zmiana SIWZ (Zestaw nr 2)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 05.04.2018 r.

Odpowiedź z dnia 13.04.2018 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 13.04.2018 r. (Zestaw nr 4)

Informacja z otwarcia ofert - 23.04.2018 r.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 07.06.2018 r.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.02.2018 - ZGOK/PN/2/2018

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Dostawa elementów układu odpylania dla instalacji wydzielania frakcji drobnej z odpadów w ZUOK Olsztyn

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej - 15.02.2018

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - 16.02.2018 r.

IDW

IDW - uwzględniająca zmiany z dnia 30.03.2018 r.

Projekt umowy

Projekt umowy - uwzględniający zmiany z dnia 30.03.2018 r.

OPZ

OPZ - uwzględniający zmiany z dnia 30.03.2018 r.

Załączniki do OPZ:

Szkic lokalizacji dostawy - rzut

Szkic lokalizacji dostawy  - rzut (28.02.2018 r.)

Szkic lokalizacji dostawy - przekrój 

Szkic lokalizacji dostawy - przekrój (28.02.2018 r.)

Projekt technologiczny wykonawcy ZUOK w Olsztynie branża technologiczna

Koncepcja - Projekt Technologiczny na rozszerzenie linii technologicznej ZUOK w Olsztynie

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Formularz oferty - uwzględniający zmiany z dnia 30.03.2018

Formularz oferty - uwzględniający zmiany z dnia 30.03.2018 oraz z dnia 05.04.2018

Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Wykaz dostaw

Karta gwarancyjna

 

Informacja dodatkowa - 28.02.2018 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

Odpowiedź z dnia 07.03.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 06.03.2018 r. (Zestaw nr 1)

Odpowiedź z dnia 15.03.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 13.03.2018 r. (Zestaw nr 3)

Załączniki do zestawu nr 3

Odpowiedź z dnia 16.03.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 09.03.2018 r. +zmiana SIWZ (Zestaw nr 2)

Zmiana ogłoszenia przekazana do UPUE  w dniu 16.03.2018 r.

Odpowiedź z dnia 23.03.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 22.03.2018 r. (Zestaw nr 4)

Zmiana SIWZ z dnia 30.03.2018 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 30.03.2018 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu z dnia 30.03.2018 r. opublikowana w DUUE w dniu 04.04.2018 r.

Odpowiedź z dnia 05.04.2018 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 04.04.2018 r. (Zestaw nr 7)

Odpowiedź z dnia 05.04.2018 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 26.03.2018 r. (Zestaw nr 5)

Odpowiedź z dnia 05.04.2018 r. na pytanie Wykonawcy z dnia 04.04.2018 r. = zmiana SIWZ (Zestaw nr 6)

Zmiana ogłoszenia o  zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 05.04.2018 r.

Odpowiedź z dnia 11.04.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 09.04.2018 r. (Zestaw nr 8)

 

Informacja z otwarcia ofert - 23.04.2018 r.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 26.07.2018

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15.12.2017 - ZGOK/PN/38/2017

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz 1579 z późn zm.)

Dostawa przesiewacza wibracyjnego wydzielającego frakcję drobną z odpadów po procesie biosuszenia

 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej - 12.12.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - 15.12.2017 r.

IDW

Projekt umowy

OPZ

Załączniki do OPZ:

Projekt technologiczny wykonawcy ZUO w Olsztynie branża technologiczna

Koncepcja - Projekt technologiczny na rozszerzenie linii technologicznej ZUOK w Olsztynie

ZAŁĄCZNIKI DO IDW:

Formularz oferty

Formularz oferty uaktualniony w dniu 22.01.2018 r.

Oświadczenie ESPD (JEDZ) - spakowany plik xml po pobraniu należy go rozpakować i zaimportować do ESPD dostępnego pod tym adresem

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Wykaz dostaw

Lista referencyjna

Karta gwarancyjna

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

Odpowiedź z dnia 22.12.2017 r. na pytania Wykonawcy z dnia 18.12.2017 r. (Zestaw nr 1)

Odpowiedź z dnia 10.01.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 05.01.2018 r. (Zestaw nr 2)

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 10.01.2018 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w DUUE w dniu 12.01.2018 r.

Odpowiedź z dnia 10.01.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 08.01.2018 r. (Zestaw nr 3)

Zmiana SIWZ z dfnia 10.01.2018 r.

Zmiana ogłoszenia  o zamówieniu przekazana do UPUE w dniu 17.01.2018 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w DUUEw dniu 19.01.2018 r.

Zmiana SIWZ z dnia 17.01.2018 r.

Odpowiedź z dnia 19.01.2018 r. na pytania Wykonawcy z dnia 18.01.2018 r. (Zestaw nr 4)

Załącznik nr 1 do Zestawu nr 4

Załącznik nr 2 do Zestawu nr 4

Informacja o sprostowaniu omyłki edycyjnej w Zestawie nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert - 02.02.2018 r.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - 27.06.2018 r.


 
 
ilość odwiedzin: 67981

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X